KOPAL, Ivan, Juliána VRŠKOVÁ, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Darina ONDRUŠOVÁ, Ján KRMELA and Peter HYBLER. ATR-FTIR Analysis of Melamine Resin, Phenol-Formaldehyde Resin and Acrylonitrile-Butadiene Rubber Blend Modified by High-Energy Electron Beam Radiation. Advanced Structured Materials. Switzerland: Springer, 2020, vol. 124, No 2020, p. 295-307. ISSN 1869-8433. doi:10.1007/978-3-030-39062-4_24.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ATR-FTIR Analysis of Melamine Resin, Phenol-Formaldehyde Resin and Acrylonitrile-Butadiene Rubber Blend Modified by High-Energy Electron Beam Radiation
Name in Czech ATR-FTIR analýza melaminové pryskyřice, fenolformaldehydové pryskyřice a směsi akrylonitril-butadienového kaučuku modifikovaná vysokoenergetickým zářením elektronového paprsku
Authors KOPAL, Ivan (703 Slovakia, guarantor), Juliána VRŠKOVÁ (703 Slovakia), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan VALÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Darina ONDRUŠOVÁ (703 Slovakia), Ján KRMELA (703 Slovakia) and Peter HYBLER (703 Slovakia).
Edition Advanced Structured Materials, Switzerland, Springer, 2020, 1869-8433.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20501 Materials engineering
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-39062-4_24
Keywords (in Czech) neuvedeno
Keywords in English unlisted
Tags MIN, RIV19, SCOPUS
Links LTC17051, research and development project.
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 22/4/2020 14:45.
Abstract
The influence of high-energy electron beam irradiation on melamine resin, phenol-formaldehyde resin and acrylonitrile-butadiene rubber blend was studied. The response of the studied material to 5 MeV electron beam irradiation with doses from 77 up to 284 kGy was examined and compared to non-irradiated material using the attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy. The infrared spectra were acquired in an absorbance mode for wavenumbers ranging from 4000 to 450 cm-1.The effect of electron beam radiation on the chemistry of the irradiated material was proven by varying the peak intensity for the absorption bands of the functional groups of the blend and its individual components. The infrared spectrum analysis demonstrated that at radiation doses of up to 150 kGy in the test blend, the intensity of the radiation-induced cross-linking reactions prevailed over the intensity of the polymer chain cleavage reactions and the breaking of the intermolecular bonds between them. At higher doses of absorbed radiation, radiation-induced degradation processes begin to dominate.
Abstract (in Czech)
Byl studován vliv vysokoenergetického záření elektronovým paprskem na melaminovou pryskyřici, fenolformaldehydovou pryskyřici a směs akrylonitril-butadienového kaučuku. Odezva studovaného materiálu na ozařování elektronovým paprskem 5 MeV při dávkách od 77 do 284 kGy byla zkoumána a porovnávána s neožářeným materiálem za použití zeslabené infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací s totální reflexí. Infračervená spektra byla získána v absorpčním módu pro vlnové délky v rozmezí 4 000 až 450 cm-1. Účinek záření elektronového paprsku na chemii ozářeného materiálu byl prokázán změnou intenzity píku absorpčních pásů funkčních skupin funkční skupiny směs a její jednotlivé složky. Analýza infračerveným spektrem ukázala, že při radiačních dávkách až 150 kGy ve zkušební směsi převládala intenzita radiačně indukovaných zesíťovacích reakcí nad intenzitou reakcí štěpení polymerního řetězce a přerušení mezimolekulárních vazeb mezi nimi. Při vyšších dávkách absorbovaného záření začnou převládat radiačně indukované degradační procesy.
PrintDisplayed: 18/5/2022 15:43