Informační systém VŠTE
KRMELOVÁ, Vladimíra, Ivan KOPAL, Mária GAVENDOVÁ, Ivan LABAJ, Ján KRMELA, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Peter HYBLER and Tomáš ZATROCH. A Study of the Effect of the Quinacridone Pigment Content and Storage Time on the Process of Crystallization of Pre-oriented Polypropylene/Quinacridone Fibres. Advanced Structured Materials. Switzerland: Springer, 2020, vol. 124, No 2020, p. 321-336. ISSN 1869-8433. doi:10.1007/978-3-030-39062-4_26.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name A Study of the Effect of the Quinacridone Pigment Content and Storage Time on the Process of Crystallization of Pre-oriented Polypropylene/Quinacridone Fibres
Name in Czech Studie vlivu obsahu chinakridonového pigmentu a doby skladování na proces krystalizace předem orientovaných vláken polypropylenu / chinakridonu
Authors KRMELOVÁ, Vladimíra (703 Slovakia, guarantor), Ivan KOPAL (703 Slovakia), Mária GAVENDOVÁ (703 Slovakia), Ivan LABAJ (703 Slovakia), Ján KRMELA (703 Slovakia), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan VALÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Peter HYBLER (703 Slovakia) and Tomáš ZATROCH (703 Slovakia).
Edition Advanced Structured Materials, Switzerland, Springer, 2020, 1869-8433.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20501 Materials engineering
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-39062-4_26
Keywords (in Czech) Krystalinita polymerů; diferenciální skenovací kalorimetrie; polypropylenová vlákna; chinakridonové pigmenty
Keywords in English Crystallinity of polymers; Differential scanning kalorimetry; Polypropylene fibres; Quinacridone pigments
Tags MIN, RIV19, SCOPUS
Links LTC17051, research and development project.
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 22/4/2020 14:44.
Abstract
The quinacridone pigment family presents a broad group of organic pigments commonly employed for various colourant applications. Furthermore, they are also acting as high-effective nucleating agents with a significant effect on the process of crystallization of polyolefins and thus affecting most of their physical properties. The presented work is focused on the practically uninvestigated field of research of the effect of storage time on the crystallization of pre-oriented polypropylene fibres with different content of the quinacridone pigment, intended for textiles for niche applications. Based on the results of the analysis of differential scanning calorimetry, performed in the time period of 35 days from the date of manufacture of fibres with a periodicity of 7 days, the dependence of their crystallinity, crystallization and melting temperature on the storage time as well as on the quinacridone content were studied. High-reliable predictive models of these dependencies, suitable for practical application in the textile industry, were created.
Abstract (in Czech)
Skupina chinakridonových pigmentů představuje širokou skupinu organických pigmentů běžně používaných pro různé aplikace barviv. Kromě toho také působí jako vysoce účinná nukleační činidla s významným účinkem na proces krystalizace polyolefinů a ovlivňující tak většinu jejich fyzikálních vlastností. Předkládaná práce je zaměřena na prakticky neinvestovaný obor výzkumu vlivu doby skladování na krystalizaci pre-orientovaných polypropylenových vláken s různým obsahem chinakridonového pigmentu, určených pro textilie pro nika aplikace. Na základě výsledků analýzy diferenciální skenovací kalorimetrie, prováděné v časovém období 35 dnů od data výroby vláken s periodicitou 7 dní, závislost jejich krystalinity, krystalizace a teploty tání na době skladování stejně jako obsah chinakridonu byl studován. Byly vytvořeny vysoce spolehlivé prediktivní modely těchto závislostí, vhodné pro praktické použití v textilním průmyslu.
Displayed: 25/1/2022 02:48