RECE, Laurentiu, Virgil FLORESCU, Arina MODREA, Victor JEFLEA, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK a Marian BORZAN. Optimization of the 2 1/2 d processing method of complex parts, through a predictive algorithm for controlling the geometric shape deviations resulting from processing. Mathematics. BASEL, SWITZERLAND: MDPI, 2020, roč. 8, č. 1, s. nestránkováno, 24 s. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math8010059.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Optimization of the 2 1/2 d processing method of complex parts, through a predictive algorithm for controlling the geometric shape deviations resulting from processing
Název česky Optimalizace metody zpracování 2 1/2 d složitých dílů pomocí prediktivního algoritmu pro řízení odchylek geometrických tvarů vyplývajících ze zpracování
Autoři RECE, Laurentiu (642 Rumunsko, garant), Virgil FLORESCU (642 Rumunsko), Arina MODREA (642 Rumunsko), Victor JEFLEA (642 Rumunsko), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí) a Marian BORZAN (642 Rumunsko).
Vydání Mathematics, BASEL, SWITZERLAND, MDPI, 2020, 2227-7390.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10100 1.1 Mathematics
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001712
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.3390/math8010059
UT WoS 000515730100137
Klíčová slova česky Řízení odchylek geometrických tvarů; Výroba v 2 1/2 D; Výroba komplexních povrchů; Matematický model Matematika; Numerické řízení; Optimální výroba
Klíčová slova anglicky Control of the deviations of geometric forms; Manufacturing in 2 1/2 D; Manufacturing of complex surfaces; Mathematical model Mathematics; Numerical control; Optimal manufacturing
Štítky MAT, RIV19, SCOPUS, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:44.
Anotace
This article intends to define a new methodology that allows the processing of complex surfaces in space through processing cycles, in parallel superposed planes-the variant known as generic processing in 2 1/2 D-but with predictable control over the deviation from the geometric form of the surface to be processed. The novel methodology consists of identifying the optimal distances between the working planes and the corresponding successive positions so that the deviations from the resulting geometric form fall within the prescribed limits. It is also envisaged that the method will provide facilities in terms of the possibilities for evaluation of deviations from the given form of the surface, and keeping them under control by the stage of elaboration of the numerical control programs. The new optimization is designed to determine the maximum distances between successive processing planes and their position in space, depending on the spatial shape of the surface to be processed. Thus, the aim is to obtain a small number of processing planes with a favorable effect on productivity, but under conditions that respect the tolerances of the surface or the profile, a restriction that otherwise has a negative effect on the same process.
Anotace česky
Tento článek má v úmyslu definovat novou metodologii, která umožňuje zpracování komplexních povrchů v prostoru prostřednictvím procesních cyklů, v paralelně superponovaných rovinách - varianta známá jako generické zpracování v 2 1/2 D - ale s předvídatelnou kontrolou odchylky od geometrické formy povrchu, který má být zpracován. Nová metodika spočívá v identifikaci optimálních vzdáleností mezi pracovními rovinami a odpovídajícími po sobě jdoucími polohami, takže odchylky od výsledného geometrického tvaru spadají do předepsaných mezí. Předpokládá se také, že tato metoda poskytne zařízení z hlediska možností vyhodnocení odchylek od dané formy povrchu a jejich udržení pod kontrolou ve fázi vypracování programů číselné kontroly. Nová optimalizace je určena k určení maximálních vzdáleností mezi po sobě následujícími rovinami zpracování a jejich polohou v prostoru, v závislosti na prostorovém tvaru povrchu, který má být zpracován. Cílem je tedy získat malý počet rovin zpracování s příznivým účinkem na produktivitu, ale za podmínek, které respektují tolerance povrchu nebo profilu, omezení, které má jinak negativní účinek na stejný proces.
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 08:47