RECE, Laurentiu, Virgil FLORESCU, Arina MODREA, Victor JEFLEA, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK and Marian BORZAN. Optimization of the 2 1/2 d processing method of complex parts, through a predictive algorithm for controlling the geometric shape deviations resulting from processing. Mathematics. BASEL, SWITZERLAND: MDPI, 2020, vol. 8, No 1, p. nestránkováno, 24 pp. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math8010059.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Optimization of the 2 1/2 d processing method of complex parts, through a predictive algorithm for controlling the geometric shape deviations resulting from processing
Name in Czech Optimalizace metody zpracování 2 1/2 d složitých dílů pomocí prediktivního algoritmu pro řízení odchylek geometrických tvarů vyplývajících ze zpracování
Authors RECE, Laurentiu (642 Romania, guarantor), Virgil FLORESCU (642 Romania), Arina MODREA (642 Romania), Victor JEFLEA (642 Romania), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan VALÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Marian BORZAN (642 Romania).
Edition Mathematics, BASEL, SWITZERLAND, MDPI, 2020, 2227-7390.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10100 1.1 Mathematics
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001712
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.3390/math8010059
UT WoS 000515730100137
Keywords (in Czech) Řízení odchylek geometrických tvarů; Výroba v 2 1/2 D; Výroba komplexních povrchů; Matematický model Matematika; Numerické řízení; Optimální výroba
Keywords in English Control of the deviations of geometric forms; Manufacturing in 2 1/2 D; Manufacturing of complex surfaces; Mathematical model Mathematics; Numerical control; Optimal manufacturing
Tags MAT, RIV19, SCOPUS, WOS
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 22/4/2020 14:44.
Abstract
This article intends to define a new methodology that allows the processing of complex surfaces in space through processing cycles, in parallel superposed planes-the variant known as generic processing in 2 1/2 D-but with predictable control over the deviation from the geometric form of the surface to be processed. The novel methodology consists of identifying the optimal distances between the working planes and the corresponding successive positions so that the deviations from the resulting geometric form fall within the prescribed limits. It is also envisaged that the method will provide facilities in terms of the possibilities for evaluation of deviations from the given form of the surface, and keeping them under control by the stage of elaboration of the numerical control programs. The new optimization is designed to determine the maximum distances between successive processing planes and their position in space, depending on the spatial shape of the surface to be processed. Thus, the aim is to obtain a small number of processing planes with a favorable effect on productivity, but under conditions that respect the tolerances of the surface or the profile, a restriction that otherwise has a negative effect on the same process.
Abstract (in Czech)
Tento článek má v úmyslu definovat novou metodologii, která umožňuje zpracování komplexních povrchů v prostoru prostřednictvím procesních cyklů, v paralelně superponovaných rovinách - varianta známá jako generické zpracování v 2 1/2 D - ale s předvídatelnou kontrolou odchylky od geometrické formy povrchu, který má být zpracován. Nová metodika spočívá v identifikaci optimálních vzdáleností mezi pracovními rovinami a odpovídajícími po sobě jdoucími polohami, takže odchylky od výsledného geometrického tvaru spadají do předepsaných mezí. Předpokládá se také, že tato metoda poskytne zařízení z hlediska možností vyhodnocení odchylek od dané formy povrchu a jejich udržení pod kontrolou ve fázi vypracování programů číselné kontroly. Nová optimalizace je určena k určení maximálních vzdáleností mezi po sobě následujícími rovinami zpracování a jejich polohou v prostoru, v závislosti na prostorovém tvaru povrchu, který má být zpracován. Cílem je tedy získat malý počet rovin zpracování s příznivým účinkem na produktivitu, ale za podmínek, které respektují tolerance povrchu nebo profilu, omezení, které má jinak negativní účinek na stejný proces.
PrintDisplayed: 29/11/2021 19:39