PANDA, Anton, Kostiantyn DYADYURA, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Iveta PANDOVÁ a Zuzana PALKOVÁ. The conditions for obtaining self-organized structures on the tribological surfaces of composite materials based on polytetrafluoroethylene which is used in automotive and other demanding technologies. MM Science Journal. Czech Republic: MM publishing Ltd., 2019, roč. 2019, December, s. 3500-3508. ISSN 1803-1269. doi:10.17973/MMSJ.2019_12_2019031.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The conditions for obtaining self-organized structures on the tribological surfaces of composite materials based on polytetrafluoroethylene which is used in automotive and other demanding technologies
Název česky Podmínky pro získání samostatně organizovaných struktur na tribologických površích kompozitních materiálů na bázi polytetrafluorethylenu, který se používá v automobilových a jiných náročných technologiích
Autoři PANDA, Anton (703 Slovensko, garant), Kostiantyn DYADYURA (804 Ukrajina), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí), Iveta PANDOVÁ (703 Slovensko) a Zuzana PALKOVÁ (703 Slovensko).
Vydání MM Science Journal, Czech Republic, MM publishing Ltd. 2019, 1803-1269.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20201 Electrical and electronic engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001694
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.17973/MMSJ.2019_12_2019031
Klíčová slova česky Složený materiál; Fyzikální a mechanické vlastnosti; Polytetrafluorethylen; Zásady samoorganizace a termodynamika nerovnovážného stavu; Opotřebení
Klíčová slova anglicky Composite materiál; Physical and mechanical properties; Polytetrafluoroethylene; Principles of self-organization and nonequilibrium thermodynamics; Wear
Štítky RIV19, SCOPUS, TCO
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:25.
Anotace
The paper discusses a self-organization phenomenon, physical and chemical aspects of friction, and the methods of friction control using advanced polymer composites based on polytetrafluoroethylene (PTFE). The article also concerns a generic physical and an engineering approach to the development of new wear-resistant polymer composites with modified fibers filler. The influence of the mechanochemical activation of the matrix, fillers and composition on the physical, mechanical and tribotechnical properties of the composite has been investigated by methods of mathematical modeling. The optimum content of fibrous and dispersed fillers in the composition volume and the parameters of the production technology that provide maximum wear resistance of the composite while maintaining a sufficient level of physical and mechanical properties are found. Determine the properties of the composite based on the properties of the matrix and the filler. In this case, determining the distribution of the particles of the filler by size and the particles of different sizes in the volume of the composite. © 2019, MM publishing Ltd. All rights reserved.
Anotace česky
Článek pojednává o samoorganizaci, fyzikálních a chemických aspektech tření a metodách tření pomocí pokročilých polymerních kompozitů na bázi polytetrafluorethylenu (PTFE). Článek se také týká obecného fyzického a inženýrského přístupu k vývoji nových polymerních kompozitů odolných proti opotřebení s modifikovaným plnivem vláken. Vliv mechanochemické aktivace matrice, plniv a složení na fyzikální, mechanické a tribotechnické vlastnosti kompozitu byl zkoumán metodami matematického modelování. Byl nalezen optimální obsah vláknitých a dispergovaných plniv v objemu směsi a parametry výrobní technologie, které zajišťují maximální odolnost kompozitu vůči opotřebení při zachování dostatečné úrovně fyzikálních a mechanických vlastností. Určete vlastnosti kompozitu na základě vlastností matrice a plniva. V tomto případě stanovení rozdělení částic plniva podle velikosti a částic různých velikostí v objemu kompozitu. © 2019, MM publishing Ltd. Všechna práva vyhrazena.
VytisknoutZobrazeno: 24. 10. 2021 11:11