HARNIČÁROVÁ, Marta, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ, Ján KMEC, Zuzana PALKOVÁ, Ivan KOPAL, Ján KRMELA and Anton PANDA. Study of the influence of the structural grain size on the mechanical properties of technical materials. Material Iwiss. Weinheim: Verlag GmbH, 2019, vol. 50, No 5, p. nestránkováno, 11 pp. ISSN 0933-5137.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Study of the influence of the structural grain size on the mechanical properties of technical materials
Name in Czech Studium vlivu strukturní velikosti zrna na mechanické vlastnosti technických materiálů
Authors HARNIČÁROVÁ, Marta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan VALÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Milena KUŠNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ján KMEC (703 Slovakia, belonging to the institution), Zuzana PALKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Ivan KOPAL (703 Slovakia), Ján KRMELA (703 Slovakia) and Anton PANDA (703 Slovakia).
Edition Material Iwiss, Weinheim, Verlag GmbH, 2019, 0933-5137.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20505 Composites
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001530
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Nanomateriály; velikost zrna; mechanické parametry; matematické a fyzikální modelování
Keywords in English Nanomaterials; grain size; mechanical parameters; mathematical and physical modelling
Tags MSP, RIV19, SCOPUS
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 22/4/2020 15:36.
Abstract
The mechanical properties of technical materials depend on their structure. They are influenced not only by their chemical composition, but particularly by the structural grain size. Significant changes in the mechanical behaviour of materials are related both to surface and volume properties, and not only in the field of mechanical parameters. A wide range of physical and chemical parameters changes as well. Nano-materials are the materials, the structural grain size of which is in the dimensional area from 10 9 to 10 7 m. Nano-particles and nanostructures are thus so small that their behaviour is affected by atomic forces, properties of chemical bonding, and quantum phenomena. The wave nature of the very small particles begins to manifest itself. The aim of the authors is to contribute by their paper to the solution of the problems in the field of material engineering. This means to investigate the specifics in the behaviour of technical materials depending on the change in the structural grain size towards the nano-areas, as well as the design and use of new techniques of mathematical and physical modelling including the operative measurement method.
Abstract (in Czech)
Mechanické vlastnosti technických materiálů závisí na jejich struktuře. Jsou ovlivněny nejen jejich chemickým složením, ale zejména strukturální velikostí zrna. Významné změny v mechanickém chování materiálů se týkají jak povrchových, tak objemových vlastností, a to nejen v oblasti mechanických parametrů. Také se mění celá škála fyzikálních a chemických parametrů. Nano materiály jsou materiály, jejichž strukturní zrnitost je v rozměrové oblasti od 10 9 do 10 7 m. Nano-částice a nanostruktury jsou tak malé, že jejich chování je ovlivněno atomovými silami, vlastnostmi chemických vazeb a kvantovými jevy. Vlnová povaha velmi malých částic se začíná projevovat. Cílem autorů je přispět svým příspěvkem k řešení problémů v oblasti materiálového inženýrství. To znamená zkoumat specifika v chování technických materiálů v závislosti na změně struktury zrna směrem k nano oblastem, jakož i na navrhování a používání nových technik matematického a fyzikálního modelování včetně metody operativního měření.
PrintDisplayed: 17/10/2021 14:23