GOMBÁR, Miroslav, Alena VAGANSKÁ, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ, Andrej CZÁN and Ján KMEC. Experimental Analysis of the Influence of Factors Acting on the Layer Thickness Formed by Anodic Oxidation of Aluminium. Coatings. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2019, vol. 9, No 1, p. 1-21, 22 pp. ISSN 2079-6412.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Experimental Analysis of the Influence of Factors Acting on the Layer Thickness Formed by Anodic Oxidation of Aluminium
Name in Czech Experimentální analýza vlivu faktorů Působí na tloušťku vrstvy vytvořenou Anodicem Oxidace hliníku
Authors GOMBÁR, Miroslav (703 Slovakia, guarantor), Alena VAGANSKÁ (703 Slovakia), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan VALÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Milena KUŠNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Andrej CZÁN (703 Slovakia) and Ján KMEC (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Coatings, Basel, Switzerland, MDPI AG, 2019, 2079-6412.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20501 Materials engineering
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001410
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
UT WoS 000457786200057
Keywords (in Czech) anodická oxidace hliníku; statistický a technologický model; tloušťky konverzních povlaků
Keywords in English anodic oxidation of aluminium; statistical and technological model; thickness of the conversion coatings
Tags POI, RIV18, SCOPUS, WOS
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 13/3/2019 10:51.
Abstract
"The current practice in the field of anodic oxidation of aluminium and its alloys is based mainly on a set of partial empirical experiences of technologists obtained during surface treatment. The aim of the presented paper is deeper and more complex identification of the influence of chemical and technological factors acting during the anodic oxidation process especially on the thickness of the formed surface layer by the electrolysis method in a sulfuric acid solution. The current density was selected as the basic criterion for verification evaluation and analysis of experimentally obtained data, in accordance with Faraday’s laws. For current densities of 1 to 5 A dmô 2, the synergy of significant influence factors was identified, and mathematical and statistical models were then developed to predict the thickness of the surface layer with a relative accuracy of up to 10%. The presented paper does not only focus on the observation of the thickness of the surface layer desired by the customer, but also on the monitoring of this thickness in relation to the overall layer thickness of the coating."
Abstract (in Czech)
Současná praxe v oblasti anodické oxidace hliníku a jeho slitin je založenahlavně na souboru dílčích empirických zkušeností technologů získaných během povrchové úpravy.Cílem předkládaného článku je hlubší a složitější identifikace vlivu chemických láteka technologické faktory působící během procesu anodické oxidace, zejména na tloušťcevytvořené povrchové vrstvy metodou elektrolýzy v roztoku kyseliny sírové. Hustota proudu byla vybraná jako základní kritérium pro hodnocení ověření a analýzu experimentálně získaných dat,v souladu s Faradayovými zákony. Pro proudovou hustotu 1 až 5 A dmô 2 je synergie významných byly identifikovány vlivové faktory a byly vyvinuty matematické a statistické modely předpovídajíci tloušťku povrchové vrstvy s relativní přesností až 10%. Prezentovaný článek se zaměřuje nejen na pozorování tloušťky požadované povrchové vrstvy zákazníka, ale také na sledování této tloušťky vzhledem k celkové tloušťce vrstvy povlaku.
PrintDisplayed: 28/5/2022 03:27