KOPAL, Ivan, Juliana VRŠKOVÁ, Ivan LABAJ, Darina ONDRUŠOVÁ, Peter HYBLER, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK and Milena KUŠNEROVÁ. The Effect of Hihg-Energy Ionizing Radiation on the Mechanical Properties of a Melamine Resin, Phenol-FormaldehydeResin, and Nitrile Rubber Blend. Materials. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2018, 11/2018, No 12, p. nestránkováno, 13 pp. ISSN 1996-1944.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Effect of Hihg-Energy Ionizing Radiation on the Mechanical Properties of a Melamine Resin, Phenol-FormaldehydeResin, and Nitrile Rubber Blend
Name in Czech Vliv ionizujícího záření s vysokou energií na mechanické vlastnosti melaminové pryskyřice, fenol-formaldehydové pryskyřice a směsi nitrilového kaučuku
Authors KOPAL, Ivan (703 Slovakia, guarantor), Juliana VRŠKOVÁ (703 Slovakia), Ivan LABAJ (703 Slovakia), Darina ONDRUŠOVÁ (703 Slovakia), Peter HYBLER (703 Slovakia), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan VALÍČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Milena KUŠNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Materials, Basel, Switzerland, MDPI AG, 2018, 1996-1944.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20501 Materials engineering
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001355
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) vysokoenergetické ionizující záření; mechanické vlastnosti; polymerové směsi; polymerové třecí kompozitní systémy; modifikace polymerů
Keywords in English high-energy ionizing radiation; mechanical properties; polymer blends; polymer friction composite systems; polymer modification
Tags NAM_2, RIV18, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 18. 12. 2018 11:33.
Abstract
Irradiation by ionizing radiation is a specific type of controllable modification of the physical and chemical properties of a wide range of polymers, which is, in comparison to traditional chemical methods, rapid, non-polluting, simple, and relatively cheap. In the presented paper, the influence of high-energy ionizing radiation on the basic mechanical properties of the melamine resin, phenol-formaldehyde resin, and nitrile rubber blend has been studied for the first time. The mechanical properties of irradiated samples were compared to those of non-irradiated materials. It was found that radiation doses up to 150 kGy improved the mechanical properties of the tested materials in terms of a significant increase in stress at break, tensile strength, and tensile modulus at 40% strain, while decreasing the value of strain at break. At radiation doses above 150 kGy, the irradiated polymer blend is already degrading, and its tensile characteristics significantly deteriorate. An radiation dose of 150 kGy thus appears to be optimal from the viewpoint of achieving significant improvement, and the radiation treatment of the given polymeric blend by a beam of accelerated electrons is a very promising alternative to the traditional chemical mode of treatment which impacts the environment.
Abstract (in Czech)
Ozařování ionizujícím zářením je specifickým typem regulovatelné modifikace fyzikálních a chemických vlastností širokého spektra polymerů, což je ve srovnání s tradičními chemickými metodami rychlé, nepoškozující, jednoduché a poměrně levné. V předkládaném příspěvku byl poprvé studován vliv vysokoenergetického ionizujícího záření na základní mechanické vlastnosti melaminové pryskyřice, fenolformaldehydové pryskyřice a směsi nitrilového kaučuku. Mechanické vlastnosti ozářených vzorků byly srovnávány s mechanickými vlastnostmi neožárněných materiálů. Bylo zjištěno, že dávky záření až do 150 kGy zlepšily mechanické vlastnosti testovaných materiálů z hlediska výrazného nárůstu napětí při přetržení, pevnosti v tahu a modulu tahu při 40% deformaci, přičemž se snížila hodnota deformace při přetržení. Při dávkách záření vyšší než 150 kGy již ozářená polymerní směs již ponižuje a její tahové vlastnosti se výrazně zhoršují. Dávka radiace 150 kGy se tak zdá být optimální z hlediska dosažení významného zlepšení a ozařování dané polymerní směsi pomocí paprsku zrychlených elektronů je velmi slibnou alternativou k tradičnímu chemickému způsobu úpravy, který má vliv na životní prostředí .
PrintDisplayed: 20. 1. 2022 06:15