KOPAL, Ivan, Juliana VRŠKOVÁ, Ivan LABAJ, Darina ONDRUŠOVÁ, Peter HYBLER, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK a Milena KUŠNEROVÁ. The Effect of Hihg-Energy Ionizing Radiation on the Mechanical Properties of a Melamine Resin, Phenol-FormaldehydeResin, and Nitrile Rubber Blend. Materials. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2018, roč. 11/2018, č. 12, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 1996-1944.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Effect of Hihg-Energy Ionizing Radiation on the Mechanical Properties of a Melamine Resin, Phenol-FormaldehydeResin, and Nitrile Rubber Blend
Název česky Vliv ionizujícího záření s vysokou energií na mechanické vlastnosti melaminové pryskyřice, fenol-formaldehydové pryskyřice a směsi nitrilového kaučuku
Autoři KOPAL, Ivan (703 Slovensko, garant), Juliana VRŠKOVÁ (703 Slovensko), Ivan LABAJ (703 Slovensko), Darina ONDRUŠOVÁ (703 Slovensko), Peter HYBLER (703 Slovensko), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí) a Milena KUŠNEROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Materials, Basel, Switzerland, MDPI AG, 2018, 1996-1944.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20501 Materials engineering
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001355
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky vysokoenergetické ionizující záření; mechanické vlastnosti; polymerové směsi; polymerové třecí kompozitní systémy; modifikace polymerů
Klíčová slova anglicky high-energy ionizing radiation; mechanical properties; polymer blends; polymer friction composite systems; polymer modification
Štítky NAM_2, RIV18, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 18. 12. 2018 11:33.
Anotace
Irradiation by ionizing radiation is a specific type of controllable modification of the physical and chemical properties of a wide range of polymers, which is, in comparison to traditional chemical methods, rapid, non-polluting, simple, and relatively cheap. In the presented paper, the influence of high-energy ionizing radiation on the basic mechanical properties of the melamine resin, phenol-formaldehyde resin, and nitrile rubber blend has been studied for the first time. The mechanical properties of irradiated samples were compared to those of non-irradiated materials. It was found that radiation doses up to 150 kGy improved the mechanical properties of the tested materials in terms of a significant increase in stress at break, tensile strength, and tensile modulus at 40% strain, while decreasing the value of strain at break. At radiation doses above 150 kGy, the irradiated polymer blend is already degrading, and its tensile characteristics significantly deteriorate. An radiation dose of 150 kGy thus appears to be optimal from the viewpoint of achieving significant improvement, and the radiation treatment of the given polymeric blend by a beam of accelerated electrons is a very promising alternative to the traditional chemical mode of treatment which impacts the environment.
Anotace česky
Ozařování ionizujícím zářením je specifickým typem regulovatelné modifikace fyzikálních a chemických vlastností širokého spektra polymerů, což je ve srovnání s tradičními chemickými metodami rychlé, nepoškozující, jednoduché a poměrně levné. V předkládaném příspěvku byl poprvé studován vliv vysokoenergetického ionizujícího záření na základní mechanické vlastnosti melaminové pryskyřice, fenolformaldehydové pryskyřice a směsi nitrilového kaučuku. Mechanické vlastnosti ozářených vzorků byly srovnávány s mechanickými vlastnostmi neožárněných materiálů. Bylo zjištěno, že dávky záření až do 150 kGy zlepšily mechanické vlastnosti testovaných materiálů z hlediska výrazného nárůstu napětí při přetržení, pevnosti v tahu a modulu tahu při 40% deformaci, přičemž se snížila hodnota deformace při přetržení. Při dávkách záření vyšší než 150 kGy již ozářená polymerní směs již ponižuje a její tahové vlastnosti se výrazně zhoršují. Dávka radiace 150 kGy se tak zdá být optimální z hlediska dosažení významného zlepšení a ozařování dané polymerní směsi pomocí paprsku zrychlených elektronů je velmi slibnou alternativou k tradičnímu chemickému způsobu úpravy, který má vliv na životní prostředí .
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 08:40