KABOURKOVÁ, Kristina, Jaroslav STUCHLÝ a Eva RUŽINSKÁ. ECOLOGICAL AGRICULTURE AS ONE OF THE PATH OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Acta Universitatis Matthiae Belii series Environmental management. Banská Bystrica, Slovensko: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2018, roč. 20, č. 2, s. 6-17. ISSN 1338-4430.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ECOLOGICAL AGRICULTURE AS ONE OF THE PATH OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Název česky Ekologické zemědělství jako jedna z cest udržitelného rozvoje
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina, Jaroslav STUCHLÝ a Eva RUŽINSKÁ.
Vydání Acta Universitatis Matthiae Belii series Environmental management, Banská Bystrica, Slovensko, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2018, 1338-4430.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 40100 4.1 Agriculture, Forestry, and Fisheries
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky ekologické zemědělství; ekologické farmy; ekologicky řízená půda; udržitelný rozvoj; ekoprodukce; ochrana životního prostředí
Klíčová slova anglicky ecological agriculture; organic farms; ecologically managed land; sustainable development of ecoproduction; environmental protection
Štítky ERIH, PRI
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 12. 12. 2018 08:35.
Anotace
The authors deal with the development of organic farming in the Czech Republic. They investigate how the number of organic farms and the volume of ecologically managed land in the Czech Republic are increasing, what is the structure of the land fund, the structure of crop production and ecologically farmed livestock. Statistical data shows that the number of organic farms and the number of hectares of ecologically managed land have increased significantly since 1993. In particular, cereals and forage on arable land are produced. Organic farming applies mainly to cattle and sheep. Consumption of organic food also grows. The article compares data from the Czech Republic and other selected countries. In particular, the data published in the statistical year books are used. The paper also highlights the Czech and European legal norms governing organic farming. The authors believe that, in view of climate and other related changes, a preview of large-scale agricultural production will have to be re-evaluated in the near future, it will be vital to use those environmentally friendly production processes.
Anotace česky
Autoři se zabývají vývojem ekologického zemědělství v ČR. Zkoumají, jak se zvyšuje počet ekologických zemědělských podniků a objem ekologicky spravované půdy v ČR, jaký je struktura pozemkového fondu, struktura rostlinné produkce a ekologicky chovaná hospodářská zvířata. Statistické údaje ukazují, že počet ekologických zemědělských podniků a počet hektarů ekologicky spravovaných pozemků se od roku 1993 výrazně zvýšil. Zejména se vyrábí obiloviny a pícniny na orné půdě. Ekologické zemědělství se vztahuje hlavně na skot a ovce. Spotřeba ekologických potravin také roste. Článek porovnává data z České republiky a dalších vybraných zemí. Zejména se používají údaje zveřejněné v statistických knihách. Dokument rovněž zdůrazňuje české a evropské právní normy eupravující ekologické zemědělství. Autoři se domnívají, že z pohledu klimatu a dalších souvisejících změn bude muset v blízké budoucnosti přehodnotit náhled velkoplošné zemědělské výroby, bude nezbytné používat tyto ekologicky šetrné výrobní procesy.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2021 20:38