VANÍČKOVÁ, Radka a Gabriela GABRHELOVÁ. Outsourcing of Services: Case of the Czech Republic. In Dr. Mário Franco. Positive and Negative Aspects of Outsourcing. 1. vyd. Croatia (Chorvatsko): InTech, 2018. s. 69-90. ISBN 978-953-51-3934-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Outsourcing of Services: Case of the Czech Republic
Název česky Outsourcing služeb: Případová studie v České Republice
Autoři VANÍČKOVÁ, Radka (203 Česká republika, garant, domácí) a Gabriela GABRHELOVÁ (703 Slovensko).
Vydání 1. vyd. Croatia (Chorvatsko), Positive and Negative Aspects of Outsourcing, od s. 69-90, 22 s. 2018.
Nakladatel InTech
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Chorvatsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001245
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-953-51-3934-8
Klíčová slova česky Outsourcing; služby; veřejný sektor; formy zaměstnávání; facility management
Klíčová slova anglicky Outsourcing; services; public sector; forms of employment; core business; risk transfer; facility management
Štítky A_HRM, RIV18, RLZ
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 21. 5. 2018 10:16.
Anotace
"The chapter deals with an analysis, assessment and use of outsourcing. A public institution, that hires an external cleaning service company to clean offices and common parts, was used for the analysis. Outsourcing of a public institution was analysed to decrease possible financial, investment and operating expenses. As there are more types of employment, the chapter defines more possibilities including the calculation of total monthly and annual wage costs that the institution would spend if it did not accept the outsourcing and employed full-time cleaner from its own resources. In addition to each calculation, the cost of cleaning supplies, such as cleaning trolleys, industrial vacuum cleaners and mops, including external suppliers were assessed too. Based on the idea of financial savings, the emphasis was put on eliminating increased investment costs, minimizing the operating costs and reducing the wage costs, transforming investment spending into operational tax optimization, more transparent cost planning by reducing or eliminating hidden costs, and sharing investment risk. Transferring the competence of an ancillary activity to an external company enables the public institution to have an advantage of focusing on the main activity, including the time advantage, as it can provide a higher quality of services to citizens (clients) with a lower administrative burden. Through an external firm, the public institution does not have to implement any operational processes because they are in the competence of an outsourcing company, such as the management of cleaning staff costs, wage and accounting agenda, controlling activities, the transfer of cleaners, recruitment of new cleaning staff and similar. The conclusion of the chapter assesses the advantages of outsourcing for the public sector including core business and risk transfer as a comprehensive solution of facility management with the emphasis on expanding and improving the portfolio of services in the future. "
Anotace česky
Kapitola se zabývá analýzou, hodnocením a využíváním outsourcingu služeb. Veřejná instituce, která najímá externí úklidovou službu k čištění kanceláří a společných prostor byla použita ve studii. Outsourcing veřejné instituce byl analyzován s cílem snížit finanční, investiční a provozní náklady. Vzhledem k tomu, že existuje více typů zaměstnání, kapitola definuje více možností včetně výpočtu celkových měsíčních a ročních mzdových nákladů, které by instituce vynaložila, kdyby nepřijala outsourcing a zaměstnance na plný úvazek financovaného z vlastních zdrojů. Kromě dílčích výpočtů byly také posouzeny náklady na úklidové prostředky, jakými jsou úklidové vozíky, průmyslové vysavače a mopy aj. Na základě myšlenky finančních úspor byl kladen důraz na odstranění zvýšených investičních nákladů, minimalizaci provozních nákladů a snížení mzdových nákladů, transformaci investičních výdajů na provozní daňovou optimalizaci, transparentnější plánování nákladů snížením nebo vyloučením skrytých nákladů a sdílení investičního rizika. Převedení kompetence vedlejší činnosti na externí společnost umožnilo veřejné instituci soustředit se hlavní předmětnou činnost podnikání včetně časových výhod, které mohou zajistit vyšší kvalitu služeb pro občany (klienty) s nižší administrativní zátěží . Prostřednictvím externí firmy nemusí veřejná instituce provádět žádné operační procesy, protože jsou v kompetenci outsourcingové společnosti, např. řízení nákladů personálu, mzdová a účetní agenda, kontrolní činnost, transfer čističů, nábor nových zaměstnanců úklidu apod. Závěr kapitoly monografie hodnotí výhody outsourcingu ve veřejném sektoru ve vztahu k core businessu a riziku podnikání jako komplexního řešení facility managementu s důrazem na rozšíření a zlepšení portfolia služeb s ohledem do budoucna.
VytisknoutZobrazeno: 4. 2. 2023 06:38