TELECKÝ, Martin a Jiří ČEJKA. Realizace hodnototvorných procesů a finanční řízení v dopravní praxi. první. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2018. 102 s. ISBN 978-80-7204-975-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Realizace hodnototvorných procesů a finanční řízení v dopravní praxi
Název anglicky Implementation of Value-Creating Processes and Financial Management in Transport Practice
Autoři TELECKÝ, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiří ČEJKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Brno, 102 s. 2018.
Nakladatel CERM akademické nakladatelství
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 21100 2.11 Other engineering and technologies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7204-975-2
Klíčová slova česky veřejná doprava; hodnota pro zákazníka; hodnota pro podnik; prokazatelná ztráta; kalkulace; rating; scoring; optimalizace; kvantitativní metody
Klíčová slova anglicky public transport; value for a customer; value for a transport company; provable loss; calculation; rating; scoring; optimization; quantitative methods
Štítky KDL6, RIV17
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 4. 4. 2018 12:53.
Anotace
"V práci jsou zmíněny vybrané manažerské strategie, které svou povahou zasahují do řízení podniku a v konečném důsledku ovlivňují životní cyklus jak podniku, tak i produktu. Zapojení výrobních činitelů ve veřejné dopravě předpokládá maximální nabídku přepravních služeb ve veřejné linkové, drážní a městské hromadné dopravě. Cílem je motivovat zaměstnance, aby poskytli tu nejvyšší hodnotu pro zákazníka a zároveň prezentovali dobré jméno dopravního podniku. V současné době je podmínkou rozvíjet dopravní služby a hledat způsoby, jak konkurovat individuální dopravě a brát ohledy na životní prostředí. Dopravní podnik zajišťující dopravní obslužnost se snaží i přes negativní výsledky hospodaření neustále obnovovat vozové parky, nahrazovat opotřebované vozové jednotky novými, které jsou svým výkonem šetrnější k životnímu prostředí. Toho dosáhnou za pomocí poskytnutých dotací většinou od objednatele dopravy (město, kraj, stát). S rostoucím počtem osobních automobilů dochází k dopravním kongescím ve městech, a tím k narušení systému městské hromadné dopravy v místech, kde dopravní infrastruktura není přizpůsobena k aktuálnímu dění na silnicích.
Anotace anglicky
The publication is concerned with the selected managerial strategies which affect the management of a transport company and, as a result, have an influence on the life cycle of both the undertaking and the product. The prerequisite for an involvement of production factors in the public transportation is the maximum offer of traffic services in the public line, track-based and urban public transports. The goal is to motivate the employees to provide the highest value for a customer and present the good name of the transport company. At present, it is necessary to develop traffic services and to look for the ways how to compete with an individual vehicle transport while taking account of the impact on the environment. Despite the negative results of its management, the transport company strives to continuously renew its rolling stock and replace the worn-out vehicles with the new ones which are more environmentally friendly. They achieve doing this using the subsidies mostly provided by the entity ordering the traffic services (municipality, region, government). The increasing number of passenger cars results in traffic congestions in towns and cities as well as the disruption of the urban public system at those places where the transport infrastructure is not adapted to the current situation on the roads.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Monografie_-_Realizace_hodnototvornych_procesu_a_financni_rizeni_v_dopravni_praxi.pdf   Verze souboru Mikšíková, B. 9. 3. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Jiří Čejka, Ph.D., učo 10722
  • osoba Ing. Martin Telecký, Ph.D., učo 17824
  • osoba Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534
Atributy
 
OBAL_Dopravni_praxe_B5_V2_nahled.pdf   Verze souboru Mikšíková, B. 9. 3. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Jiří Čejka, Ph.D., učo 10722
  • osoba Ing. Martin Telecký, Ph.D., učo 17824
  • osoba Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 15. 6. 2021 05:53