MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC. REKLAMA KOLEM NÁS POHLEDEM PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 91-103. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název REKLAMA KOLEM NÁS POHLEDEM PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE
Název anglicky ADVERTISING AROUND US FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC
Autoři MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2018, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50800 5.8 Media and communications
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky reklama; reklama jako zdroj informací; přesycenost reklamou; iritace umístění reklamních sdělení; prezenční studenti vysokých a vyšších odborných škol; Česká republika
Klíčová slova anglicky advertising; advertising as a source of information; advertising saturation; irritation of the placement of advertising messages; full-time university and higher vocational school students; Czech Republic
Štítky ERIH, KCRM1, MAK, MARK, MAV_a, MAZ, RIV17, S_MAV
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 11:53.
Anotace
Článek se zabývá reklamou jakožto jednou ze složek marketingové komunikace. Konkrétně předpokládaný článek posuzuje význam reklamy jakožto zdroje informací pro nákupy, dále analyzuje pociťovanou přesycenost reklamou (přičemž zvláštní pozornost je věnována pociťované přesycenosti reklamou v prostředí internetu) a též je posuzována míra iritace z hlediska umisťování reklamních sdělení. Vlastní výzkum byl zaměřen na specifickou skupinu zákazníků/spotřebitelů v podobě prezenčních studentů vysokých a vyšších odborných škol. Výsledky ukázaly, že pro ženy je vnímaná úloha reklamy jakožto informačního zdroje důležitější než pro muže. Dále výsledky naznačují, že se ženy cítí být reklamou přesyceni více než muži. Ve srovnání s celkovou pociťovanou přesyceností reklamou je přesycenost v prostředí internetu vyšší, a to jak u mužů, tak u žen. Z hlediska iritace umístění reklamních sdělení respondentům nejvíce v offline prostředí vadí reklamní spoty v televizi, v rádiu a v kině, rovněž velmi negativně vnímají SMS a MMS zprávy zasílané na mobilní telefony. Co se týče online prostředí, absolutně nejvíce jsou respondenti iritováni vyskakovacími okny, která dočasně překrývají původní obsah webové stránky.
Anotace anglicky
This paper deals with advertising as one of the components of marketing communication. To be more specific, this paper focuses on the perceived importance of advertising as a source of information for customers, further it analyses the perceived saturation of advertising (special attention is paid to the perceived saturation of advertising online) as well as the degree of irritation with the placement of advertising messages. Authors’ research was focused on a specific group of customers/consumers: full-time students of universities and higher vocational schools. Findings show that for women the perceived role of advertising as an information source is more important than for men. In addition, results indicate that women feel more overwhelmed than men by advertising. Comparing the overall perceived saturation of advertising, it is higher on the internet (for men and women as well). From the point of view of irritation, respondents are annoyed with commercials on TV, radio and cinema and they also do not like SMS and MMS messages which are sent to their mobile phones. Regarding the online environment, the most respondents are irritated by pop-ups that temporarily overlap content of the website.
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2023 04:55