ŠIMANDL, Václav and Václav DOBIÁŠ. Využití zkušenostního učení při výuce e-bezpečnosti (The use of experiential learning in e-safety lessons). In Ing. Dana Horváthová, PhD., Ing. Jana Jacková, PhD., RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD., doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. DidInfo&DidactIG 2017. 2017. ISBN 978-80-557-1216-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití zkušenostního učení při výuce e-bezpečnosti
Name (in English) The use of experiential learning in e-safety lessons
Authors ŠIMANDL, Václav and Václav DOBIÁŠ.
Edition DidInfo&DidactIG 2017, 2017.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-557-1216-1
ISSN 2454-051X
Keywords (in Czech) E-bezpečnost; Zkušenostní učení; Negativní zkušenost; Simulace; Phishing
Keywords in English E-safety; Experiential learning; Negative experience; Simulation Phishing
Tags SOK_a
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 29/6/2017 14:54.
Abstract
Článek se zabývá možnostmi využití zkušenostního učení při výuce e-bezpečnosti. Navrhli a realizovali jsme výuku, během níž byl studentům zprostředkován určitý negativní zážitek, z nějž se studenti měli poučit. Základem výuky byly námi připravené zážitkové situace, simulující e-bezpečnostní hrozby, s nimiž se studenti měli vyrovnat. Jestliže studenti včas neodhalili, že se jedná o e-bezpečnostní útok (byť pouze simulovaný), zažili určitou negativní zkušenost. V rámci článku popisujeme nejen způsob realizace výuky a zážitkových situací, ale i etické otázky týkající se takové výuky. Diskutujeme též zjištění z pilotního ověření výuky, které jsme realizovali na skupině vysokoškolských studentů.
Abstract (in English)
This article deals with the use of experiential learning to teach e-safety. We proposed and tested a lesson in which learners were confronted with a negative experience. The learners should learn a lesson from this experience. The teaching was based on experience situations which simulated e-safety threats and which the learners should cope with. If the learners did not reveal soon enough that the situation is an e-safety attack (even though a simulated one), they would go through a negative experience. In the article, we describe not only the way how the lesson and the experience situations were implemented, but also ethical questions regarding this teaching. Moreover, we discuss the findings from pilot lesson application which was carried out on university students
PrintDisplayed: 29/11/2021 09:36