HRICOVÁ, Daniela and Kristina KABOURKOVÁ. Vývoj nezaměstnanosti ve vztahu k vzdělanosti (The development of unempleyment in relation to education.). In Zaměstnanost a trh práce - Česko-slovenské zkušenosti. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. p. 10-16. ISBN 978-80-7556-013-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vývoj nezaměstnanosti ve vztahu k vzdělanosti
Name (in English) The development of unempleyment in relation to education.
Authors HRICOVÁ, Daniela (203 Czech Republic) and Kristina KABOURKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. České Budějovice, Zaměstnanost a trh práce - Česko-slovenské zkušenosti, p. 10-16, 7 pp. 2016.
Publisher Vysoká škola evropských a regionálních studií
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/16:00000995
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7556-013-1
Keywords (in Czech) Česká republika; nezaměstnanost; Slovenská republika; trh práce; zaměstnanost
Keywords in English Czech Republic; unemployment; Slovak Republic; labour market; employment
Tags KEM7, RIV16
Changed by Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 3/5/2017 07:33.
Abstract
Publikace Zaměstnanost a trh práce – česko-slovenské zkušenosti vznikla u příležitosti 30. výročí podpisu Jednotného evropského aktu, který byl první významnou revizí Římských smluv, na jejímž základě vznikl v roce 1993 jednotný vnitřní trh Společenství a tedy i evropský trh práce, jehož součástí je v současné době Česká i Slovenská republika. Monografie navazuje na předchozích šest úspěšných publikací věnovaných aktuálním evropským problémům: Udržitelný rozvoj v evropských regionech z roku 2010, Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize z roku 2011, Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu z roku 2012, Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020) z roku 2013, Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států z roku 2014 a Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU z roku 2015. Nová publikace opět shromažďuje soubor relativně různorodých pohledů, které se snaží tentokrát různými způsoby nastínit možnosti a východiska udržitelného rozvoje naší společnosti v kontextu globalizovaného evropského trhu práce. Autorsky se na této monografii podílelo celkem šestnáct českých a slovenských odborníků z různých vysokých škol. Monografie má celkem čtyři stěžejní části – Vývoj trhu práce a nezaměstnanosti, Moderní nástroje a přístupy uplatňované na trhu práce, Sociální, psychologické, ekonomické a manažerské aspekty zaměstnanosti, Aktuální trendy a výzvy současného trhu práce, v rámci nichž se zaměřuje na jednotlivé aspekty a vybrané problémy evropského trhu práce v podmínkách středoevropského prostoru České a Slovenské republiky. Publikace je určena zejména vědeckým pracovníkům, empiricky orientovaným výzkumníkům a studentům, zaujmout však může svou tematikou i laickou veřejnost zabývající se povahou a současnými problémy zaměstnanosti a trhu práce ČR a SR v podmínkách globalizující se Evropy na počátku 21. století.
Abstract (in English)
The monograph Employment and Labour Market – Czech and Slovak Experience wascreated on occasion of 30th anniversary of signing The Single European Act which was the first significant revision of The Treaty of Rome, based on which The Single European Market and The European Labour Market within The European Economic Community were established in 1993, and parts of which The Czech and Slovak Republics are nowadays, too. The monograph follows up the six previous successful publications focused on current European issues: Sustainable Development in European Regions (2010), Sustainable Development in Economic Crisis (2011), Sustainable Development and Function of Modern European Country (2012), Aspects of Sustainable Development (in programming period 2007-2013 and perspectives of development in 2014-2020) from 2013, Sustainable Development in Context of Development of Regions, Municipalities and Countries (2014) and Human Resources on Labour Market in The Czech Republic and European Union (2015). This new monograph is a collection of miscellaneous views again, but all of them try to outline in many ways the possibilities and solutions for sustainable development of our society in terms of globalized European labour market. Sixteen Czech and Slovak experts from various universities contributed to this monograph. The monograph contents four main chapters – Development of labour market and unemployment, Modern instruments and measures implemented on labour market, Social, psychological, economic and management aspects of employment, Current trends and challenges of current labour market – within which it focuses on individual aspects and selected issues on European labour market in terms of Central Europe, The Czech and Slovak Republics respectively. The publication is aimed at scholars and empirically oriented researchers and students mainly, but the topics can also attract non-professionals dealing with the current issues on employment and labour market in The Czech and Slovak Republics in terms of globalizing Europe at the beginning of 21st century.
PrintDisplayed: 24/10/2021 11:31