NOVOTNÝ, Radimír. Několik poznámek k vyšetřování pohybu bodového tělesa v odporovém prostředí (A Few Notes about the Investigation of Point Element Movement in a Resistive Environment). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 1, p. 215-228. ISSN 1802-503X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Několik poznámek k vyšetřování pohybu bodového tělesa v odporovém prostředí
Name (in English) A Few Notes about the Investigation of Point Element Movement in a Resistive Environment
Authors NOVOTNÝ, Radimír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 1802-503X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10301 Atomic, molecular and chemical physics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/12:00000265
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) dráha; rychlost; zrychlení; hodograf; časová ustálenost; hmotné body a bodová tělesa; kinematika; balistika
Keywords in English trajectory; speed; acceleration; hodograph; consistency of time; mass points and point body; kinematics; ballistics
Tags KST4, RIV12
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 9/8/2012 13:35.
Abstract
Příspěvek ukazuje, jak je možno na principech matematické analýzy a vektorového počtu popisovat trajektorie pohybujících se bodových těles vzhledem k daným počátečním parametrům. Bodovým tělesem budeme rozumět elementární částečku (pevného či kapalného skupenství), popř. těžiště nějakého malého útvaru uvažované fáze o konečné hmotnosti. Analyzuje klasickou (zidealizovanou) dráhu vrženého (vystřeleného) bodového tělesa, přičemž její vlastnosti lze principiálně aplikovat i na geometrii hydraulického paprsku. Příspěvek se zabývá i jedním z obecnějších kinematických modelů balistiky, a to jak v rovinném, tak i v prostorovém pojetí.
Abstract (in English)
This contribution shows the possibilities of describing the trajectories of moving point objects given by the initial parameters, on the principles of mathematical analysis and vector calculus. The point body is understood as an elementary particle (solid or liquid state), or as a center of gravity of a small department of the considered phase of final weight. It analyzes the classical (idealized) trajectory of the thrown (shot) point body, where its properties can be in principle applied to the geometry of the hydraulic beam. This paper deals with one of the more general kinematic models of ballistics, both in plane and in space concepts.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Nekolik_poznamek_k_vysetrovani_bodoveho_telesa_v_odporovem_prostredi.pdf   File version Karas, V. 9/8/2012

Rights

Right to read
  • anyone logged in the IS
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Václav Karas, učo 10752
  • a concrete person prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., učo 6175
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 2/3/2021 20:52