VOCHOZKA, Marek a Marie PADRTOVÁ. The Deficiencies in the Construction of Methods of Complex Evaluation of Enterprises. In Market Failure – the Role of Government and Enterprise Economy. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 8 s. ISBN 978-80-87278-65-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Deficiencies in the Construction of Methods of Complex Evaluation of Enterprises
Název česky Nedostatky v konstrukci metod komplexního hodnocení podniku
Autoři VOCHOZKA, Marek a Marie PADRTOVÁ.
Vydání České Budějovice, Market Failure – the Role of Government and Enterprise Economy, 8 s. 2011.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87278-65-9
Klíčová slova česky bankrotní model; bonitní model; hodnocení; finanční zdraví
Klíčová slova anglicky bankruptcy model; credibility model; assessment; financial health
Štítky KEM6
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Votavová, učo 6769. Změněno: 21. 12. 2011 12:11.
Anotace
Often and often experts as well as uninitiated public call for more simple methods of company evaluation, respectively assessment of the financial health of the company. Currently, there are many methods that enable to identify financial situation of the company. It is primarily assemble of financial ratios of Schmalenbach’s society (Synek, 2009, 2010), assemble of so called new indicators that attempt to evaluate the company financial health within the one simple value (economic value added, market value added and other), and assemble of methods of complex evaluation of enterprise based on ratio indicators. Financial Analysis by Schmalenbach’s society is built on the exact inputs (unfortunately features of the past), but interpretation of results is very complicated and based on recommendations and experiences of the evaluator. In relation to the interpretation of results, this financial analysis of financial ratios can be assessed as a benchmarking model. The second group of indicators has a very simple informative value - the result is given as one number, which can be apprised totally objectively by evaluator. The input data are derived from the degree of the risk in most of such methods, and therefore distorted by subjective perspective of the evaluator or of expert view of agencies. The last group (Altman’s index, IN indexes, and others) are built on mutual relation of ratios indicators and of development of business environment at the time of creation of each method. There is currently no method or system of methods that would give totally reliable and easily interpretable result. Paper will focus the third group of indicators and will analyse the deficiencies that predispose the selected methods to fail in today's business environment.
Anotace česky
Stále častěji volají experti i laikové po jednodušších metodách hodnocení podniku, resp. hodnocení finančního zdraví podniku. V současné době se používá řada metod, které umožňují identifikovat finanční situaci podniku. Jde především o soustavu poměrových ukazatelů dle Schmalenbachovy společnosti (Synek 2009, 2010), soustavu tzv. nových ukazatelů, které se snaží pojmout situaci podniku v rámci jedné hodnoty (ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota a další), a sadu metod komplexního hodnocení podniku založených na poměrových ukazatelích. Finanční analýza dle Schmalenbachovy společnosti je postavena na přesných vstupech (bohužel však charakteristik minulosti), ale interpretace výsledků bývá velmi komplikovaná a postavená na doporučeních a zkušenostech hodnotitele. Ve vztahu k interpretaci výsledkům můžeme i tuto finanční analýzu poměrových ukazatelů vyhodnotit jako benchmarkingový model. Druhá skupina ukazatelů má velmi prostou vypovídací hodnotu – výsledek je dán jedním číslem, které může hodnotitel uchopit celkem objektivně. Vstupní údaje jsou odvozeny ve většině metod od míry rizika, a tudíž zkresleny subjektivním pohledem hodnotitele nebo expertním pohledem agentur. Poslední skupina ukazatelů (Altmanovy indexy, indexy IN a další) jsou postaveny na vzájemném vztahu poměrových ukazatelů a vývoje podnikového prostředí v době vzniku jednotlivých metod. V současné době neexistuje metoda ani soustava metod, která by dávala naprosto spolehlivý a jednoduše interpretovatelný výsledek. Příspěvek bude hodnotit třetí skupinu ukazatelů a bude se zabývat nedostatky, které předurčují vybrané metody k neúspěchu v současném podnikovém prostředí.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2022 09:49