Study plans

Admission Procedures
Přijímacího řízení pro navazující magisterské studium IV. Znalectví pro akademický rok 2021/2022
Submission deadline until midnight 20/9/2021

 • Acceptance round information

  html>

  Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) vyhlašuje v akademickém roce 2021/2022 přijímacího řízení pro navazující magisterské studium Znalectví pro akademický rok 2021/2022:

   • Znalectví , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Znalectví, forma studia: kombinovaná, délka studia 2 roky, typ studia magisterské

   PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU

  • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 01.09.2021 do 20.09.2021, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů a uhrazení administrativního poplatku.
  • Účast na přijímací zkoušce dle stanoveného termínu podle čl. 4,a její úspěšné splnění čl. 3., odst. 11 dle OR č. 18/2021.
  • Doložení úředně ověřené kopie mezinárodně uznávaného certifikátu z anglického nebo německého jazyka odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • Doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 870,- Kč nejpozději do 20.09.2021.

   POPLATEK LZE UHRADIT:

  • a) složenkou (typu „A“),
  • b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642).

   TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

  • Termín přijímací zkoušky pro program Znalectví je stanoven na 24.09.2021 a 28.9.2021.
  • Na konkrétní termín bude uchazeč pozván prostřednictvím e-přihlášky. VŠTE si vyhrazuje právo určit další termíny přijímací zkoušky v závislosti na počtu uchazečů.

Details of programme characteristics are not available.

Basic information

Abbreviation
N_ZN
Type
Master's degree programme (following the Bachelor's one)
Profile
career-oriented
Degree
Ing.
Length of studies
2 years
Language of instruction
Czech Czech

41
number of active students