Cíle studijního programu

Studijní program Strojírenství je v předložené žádosti koncipován jako profesně zaměřený magisterský program, připravující studenty především na pracovní pozice ve strojírenských průmyslových podnicích a veřejné správě. Cílem magisterského profesně zaměřeného studijního programu Strojírenství je vychovat absolventy, kteří dokážou řídit celý výrobní řetězec, tj. zbožové, peněžní a informační toky, zabezpečovat, řídit a navrhovat produkční systémy, toky materiálů, optimalizovat činnost technologií a systémů, a navrhovat jejich optimalizace. Absolvent je schopen buďto samostatně nebo v týmu řešit složité projekty. Dále budou absolventi připraveni úspěšně studovat doktorské studijní programy se zaměřením na výrobní technologie a materiály pro strojírenské aplikace, a budou schopni znalosti nabyté studiem využít při výzkumu a vývoji výrobních technologií a metod řízení v oblasti produkčních systémů a procesů.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2023/2024
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

 • Informace o přijímacím běhu

  html>

  Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) vyhlašuje v akademickém roce 2023/2024 přijímacího řízení pro tyto magisterské studijní programy:

   • Logistika, forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Logistika, forma studia: kombinovaná, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Podniková ekonomika , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Podniková ekonomika , forma studia: kombinovaná, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Pozemní stavby , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Strojírenství , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Znalectví , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
  • PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU

  • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1.11.2022 do 30.4.2023, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po nahrání všech požadovaných dokumentů a uhrazení administrativního poplatku.
  • Účast na přijímací zkoušce dle stanoveného termínu podle čl. 4,a její úspěšné splnění čl. 3., odst. 11 dle OR č. XXX/2022.
  • Doložení úředně ověřené kopie mezinárodně uznávaného certifikátu z anglického jazyka odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • Doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 870,- Kč nejpozději do 30.4.2023.

   POPLATEK LZE UHRADIT:

  • a) složenkou (typu „A“),
  • b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642).

   TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

  • Termín přijímací zkoušky pro program Logistika je stanoven na 8. 6. 2023.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Podniková ekonomika je stanoven na 7. 6. 2023.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Znalectví (první kolo) je stanoven na 7. 6. 2023.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Znalectví (druhé kolo) je stanoven na 13. - 14. 6. 2023.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Pozemní stavby je stanoven na 8. 6. 2023.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Strojírenství je stanoven na 8. 6. 2023.
  • Na konkrétní termín bude uchazeč pozván prostřednictvím e-přihlášky. VŠTE si vyhrazuje právo určit další termíny přijímací zkoušky v závislosti na počtu uchazečů.

Studium

 • Cíle

  Studijní program Strojírenství je v předložené žádosti koncipován jako profesně zaměřený magisterský program, připravující studenty především na pracovní pozice ve strojírenských průmyslových podnicích a veřejné správě. Cílem magisterského profesně zaměřeného studijního programu Strojírenství je vychovat absolventy, kteří dokážou řídit celý výrobní řetězec, tj. zbožové, peněžní a informační toky, zabezpečovat, řídit a navrhovat produkční systémy, toky materiálů, optimalizovat činnost technologií a systémů, a navrhovat jejich optimalizace. Absolvent je schopen buďto samostatně nebo v týmu řešit složité projekty. Dále budou absolventi připraveni úspěšně studovat doktorské studijní programy se zaměřením na výrobní technologie a materiály pro strojírenské aplikace, a budou schopni znalosti nabyté studiem využít při výzkumu a vývoji výrobních technologií a metod řízení v oblasti produkčních systémů a procesů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat široké a hluboké znalosti v dynamickém plánování ve strojírenství
  • definovat problematiku strategického řízení automatizovaných a robotizovaných výrobních procesů a systémů, v rámci Průmyslu 4.0, peněžních a informačních toků
  • charakterizovat problematiku projektování automatizovaných a robotizovaných výrobních procesů
  • vysvětlit problematiku projektování automatizovaných a robotizovaných systémů, které dokáže využívat, provozovat a aplikovat pro danou oblast
  • definovat vzájemné vazby ekonomických a finančních nástrojů ve strojírenství
  • vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých pracovních situacích
  • realizovat kontrolní činnosti a inventury v souladu s profesí konstruktér/technolog ve strojírenství
  • provádět a navrhovat systémové změny výrobních procesů
  • koordinovat procesy aplikace robotů a manipulátorů, modelovat a konstruovat účelová chapadla pro specifické strojírenské provozy
  • navrhovat a aplikovat roboty a manipulátory ve strojírenské praxi
  • popsat moderní slévárenské technologie, teorie a technologie slévárenských procesů
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi magisterského studijního programu Strojírenství naleznou uplatnění:

  - v průmyslových podnicích, a to jako konstruktéři strojních zařízení, konstruktéři robotů a manipulátorů, konstruktéři mezioperačních zařízení, technologové výrobních procesů, technologové progresivních technologií a inovací pro Průmysl 4.0 a Smart průmysl, projektanti strojařských provozů, kontroloři pro kontaktní a optické 3D měření a virtualizace objektů, technologové přípravy výroby, manažeři materiálových toků, manažeři výrobních provozů, nákupčí vstupních strojařských materiálů, procesní inženýři a programátoři výrobních strojů a robotů v prostředí průmyslové organizace. Absolventi pak mohou najít uplatnění i jako procesní inženýři v různých průmyslových provozech. Také se mohou prosadit např. v těchto profesních zaměřeních: technolog moderních slévárenských technologií a slévárenských procesů a technolog progresivních metod modelování technologie výroby kovových slitin. Studenti programu Strojírenství prokazují znalosti, dovednosti a profesní způsobilost;

  - v podnicích služeb jako odborní referenti a manažeři v oblasti virtuální reality strojních konstrukcí, plánování ve strojírenství, ekonomických a finančních nástrojů ve strojírenství, identifikace integrity povrchů materiálů, akustických a diagnostických metod v technické praxi;

  - v oblasti veřejné správy jako odborní referenti a vedoucí oddělení a odborů na ministerstvech, krajských a magistrátních úřadech a úřadech ORP zabývajících se strojírenskými výrobními procesy (technicky a technologicky zaměřené odbory a úřady), krajští koordinátoři strojírenské výroby, v institucích zabývajících se plánováním rozvoje města a průmyslovou výrobou.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Zásady pro tvorbu studijního plánu navazujícího magisterského studijního programu Strojírenství plně respektují Doporučené postupy pro přípravu studijních programů vydaných a schválených Radou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství dne 16. 2. 2017 a jsou ukotveny ve vnitřních předpisech školy („Pravidla systému zajišťování kvality“ a navazují na opatření rektora). Studijní plán je projednáván a v konečné podobě schvalován Radou pro vnitřní hodnocení kvality.

  Navazující magisterský studijní program „Strojírenství“ je koncipován jako profesně zaměřený. Program je zastoupen povinnými a volitelnými předměty. Profesně orientovaný studijní program předpokládá zapojení odborníků z praxe na úrovni vybraných přednášek a cvičení předmětů profilujícího základu. Při tvorbě studijních plánů jsou samozřejmě zohledněny předměty profilujícího základu (PZ) a teoretické předměty profilujícího základu (ZT).

  Studijní plán je rozdělen do tří oblastí, které jsou uvedeny v příloze B-IIa.

  1) První oblast je tvořena základními teoretickými předměty profilujícího základu, mezi něž patří: Aplikovaná matematika a fyzika ve strojírenství, Virtuální realita designu strojních konstrukcí, Operační, výrobní a procesní management ve strojírenství, Akustické a diagnostické metody v technické praxi, Projektování automatizovaných a robotizovaných výrobních procesů. V rámci těchto předmětů studenti získají obecné vědomosti a praktické znalosti a dovednosti pro zvládnutí navrženého programu.

  2) Druhá oblast obsahuje povinné předměty profilujícího základu, mezi něž patří: Ekonomika výrobního podniku, Environmentální dopady ve strojírenství, Strojírenské technologie III., Materiálové toky ve strojírenství, Roboty a manipulátory, Informační a komunikační technologie a systémy ve strojírenství, Inovace pro Průmysl 4.0 a Smart průmysl, Stroje a zařízení pro automatizaci výrobních procesů, Progresivní technologie, Materiály v současné průmyslové praxi, Identifikace integrity povrchu, Diplomová práce a Odborná praxe.

  3) Třetí oblast zahrnuje volitelné předměty, a to Odborná exkurze, Kontaktní a optické 3D měření a virtualizace objektů, Progresivní metody modelování technologie výroby kovových slitin, Technologie city logistiky, Moderní slévárenské technologie. Volitelné předměty umožní studentům získat rozšíření znalostí z předcházejícího výrobního zaměření jihočeského regionu a získání znalostí o moderních logistických technologiích, zejména odborná exkurze je žádoucí v průběhu celého studia. Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům možnost seznámit se s konkrétními prosperujícími podniky a poznat problematiku konstruování, strojírenských technologií a výrobních procesů v praxi.

 • Praxe

  Součástí magisterského studijního programu je odborná praxe v délce trvání 240 hodin. Cílem praxe je ověřit získané teoretické znalosti v konkrétních podmínkách. Zahrnutím odborné praxe do výuky jsou studenti schopni efektivněji aplikovat své získané teoretické znalosti v organizacích.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Nedílnou součástí programu je Diplomová práce. Důraz je kladen na metody vědecké práce, pravidla zpracování odborných textů a analytické přístupy k řešení praktických problémů. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni samostatně zpracovat vybrané téma s využitím vlastních odborných znalostí a dovedností, odborné literatury, formulovat závěry práce a ty následně obhájit.

 • Návaznost na další studijní programy

  Navazující magisterský studijní program Strojírenství připravuje studenty ve vztahu k definovanému profilu absolventa především pro potřeby trhu. Absolventi studijního programu „Strojírenství“ budou připraveni úspěšně studovat doktorské studijní programy se zaměřením na strojírenské technologie a materiály a budou schopni znalosti nabyté studiem využít při výzkumu a vývoji technologií a metod řízení v oblasti výrobních procesů, systémů a technologií.

Základní údaje

Zkratka
NSTR
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

76
počet aktivních studentů
59
počet závěrečných prací