Cíle studijního programu

Cílem navazujícího magisterského profesně zaměřeného studijního programu Logistika je vychovat absolventy, kteří dokážou řídit celý dodavatelský řetězec tj. zbožové, peněžní a informační toky, zabezpečovat, řídit a navrhovat logistické systémy, sklady, distribuční systémy, zpětné toky zboží, optimalizovat činnost technologií a systémů, a navrhovat jejich optimalizace. Absolvent je schopný buďto samostatně nebo v týmu řešit složité projekty. Dále budou absolventi připraveni úspěšně studovat doktorské studijní programy se zaměřením na dopravu a logistiku, a budou schopni znalosti nabyté studiem využít při výzkumu a vývoji technologií, a metod řízení v oblasti dopravních systémů a logistiky.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2023/2024
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

 • Informace o přijímacím běhu

  html>

  Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) vyhlašuje v akademickém roce 2023/2024 přijímacího řízení pro tyto magisterské studijní programy:

   • Logistika, forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Logistika, forma studia: kombinovaná, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Podniková ekonomika , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Podniková ekonomika , forma studia: kombinovaná, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Pozemní stavby , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Strojírenství , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Znalectví , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
  • PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU

  • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1.11.2022 do 30.4.2023, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po nahrání všech požadovaných dokumentů a uhrazení administrativního poplatku.
  • Účast na přijímací zkoušce dle stanoveného termínu podle čl. 4,a její úspěšné splnění čl. 3., odst. 11 dle OR č. XXX/2022.
  • Doložení úředně ověřené kopie mezinárodně uznávaného certifikátu z anglického jazyka odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • Doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 870,- Kč nejpozději do 30.4.2023.

   POPLATEK LZE UHRADIT:

  • a) složenkou (typu „A“),
  • b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642).

   TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

  • Termín přijímací zkoušky pro program Logistika je stanoven na 8. 6. 2023.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Podniková ekonomika je stanoven na 7. 6. 2023.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Znalectví (první kolo) je stanoven na 7. 6. 2023.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Znalectví (druhé kolo) je stanoven na 13. - 14. 6. 2023.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Pozemní stavby je stanoven na 8. 6. 2023.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Strojírenství je stanoven na 8. 6. 2023.
  • Na konkrétní termín bude uchazeč pozván prostřednictvím e-přihlášky. VŠTE si vyhrazuje právo určit další termíny přijímací zkoušky v závislosti na počtu uchazečů.

Studium

 • Cíle

  Cílem navazujícího magisterského profesně zaměřeného studijního programu Logistika je vychovat absolventy, kteří dokážou řídit celý dodavatelský řetězec tj. zbožové, peněžní a informační toky, zabezpečovat, řídit a navrhovat logistické systémy, sklady, distribuční systémy, zpětné toky zboží, optimalizovat činnost technologií a systémů, a navrhovat jejich optimalizace. Absolvent je schopný buďto samostatně nebo v týmu řešit složité projekty. Dále budou absolventi připraveni úspěšně studovat doktorské studijní programy se zaměřením na dopravu a logistiku, a budou schopni znalosti nabyté studiem využít při výzkumu a vývoji technologií, a metod řízení v oblasti dopravních systémů a logistiky.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prokázat široké a hluboké znalosti logistických, přepravních a skladovacích technologií v dopravních a přepravních službách;
  • definovat problematiku strategického řízení celého dodavatelského řetězce v kontextu zbožových, peněžních a informačních toků
  • samostatně využívat znalosti z oblasti modelování logistických procesů a systémů, a aplikovat je na řídicí procesy související s dopravní, skladovací, průmyslovou, reverzní a city logistikou
  • pracovat s logistickými IS a efektivně je využívat
  • využívat kompetence k vedení lidí (leadership)
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Logistika naleznou uplatnění:

  - v oblasti poskytovatelů logistických služeb (logistických operátorů) zejména u poskytovatelů logistických služeb na úrovni Third Party Logistics – 3PL a poskytovatelů logistických služeb na úrovni Fourth Party Logistics – 4PL jako odborní referenti a manažeři středního a vyššího stupně řízení zabývající se logistickými, přepravními a skladovacími technologiemi v dopravních a přepravních službách, dále jako projektanti dopravně-logistických systémů v rámci plánování a prognózování daných logistických činností a procesů s využitím znalostí z oblasti informatiky, odborníci v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti logistických systémů a v oblasti optimalizace a modelování logistických procesů s úmyslem aplikovat je na řídicí procesy související s dopravní, skladovací, průmyslovou, reverzní a city logistikou;

  - v průmyslových podnicích jako logistik výroby, logistik zásob a skladování, logistik nákupu apod.;

  - v podnicích služeb jako odborní referenti a manažeři v oblasti logistiky služeb;

  - v oblasti dopravy u dopravních firem jednotlivých dopravních oborů (operátorů dopravy, dopravců, zasílatelů, poskytovatelů kurýrních, expresních a balíkových služeb, v poradenských firmách zabývajících se dopravou a logistikou, v Centru dopravního výzkumu, apod.) jako dispečeři a jako odborní referenti a manažeři středního a vyššího stupně řízení zabývající se koncepcí, strategií, plánováním a řízením celého dodavatelského řetězce v kontextu zbožových, peněžních a informačních toků, dále jako obchodníci, marketingoví pracovníci, styční pracovníci s veřejnou správou či referenti controllingu, logistiky a ekonomiky, kteří jsou schopní realizovat kontrolní činnosti a inventury v souladu s profesí logistika, navrhovat systémové změny dopravně-logistických procesů, provádět rozbory pro stanovení logistických a dopravních ukazatelů, realizovat akviziční činnosti spojené s obchodem a zpracovat data nezbytná pro vyhotovení cenové nabídky, cenové kalkulace a tarify;

  - v oblasti firem přepravců jako odborní referenti a vedoucí oddělení logistiky, dopravy a závodové dopravy, logistických center a terminálů kombinované dopravy, velkoskladů obchodních řetězců, jako vedoucí a referenti závodových vleček;

  - v oblasti veřejné správy jako odborní referenti a vedoucí oddělení a odborů na ministerstvech, krajských a magistrátních úřadech a úřadech ORP zabývajících se dopravou a logistikou (dopravně a technologicky zaměřené odbory a úřady), krajští koordinátoři dopravy, v institucích zabývajících se plánováním rozvoje města, dopravní a logistické infrastruktury. V podnicích státní správy a samosprávy (Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic, Správa a údržba silnic, Ředitelství vodních cest, Státní plavební správa, Dopravní podniky veřejné hromadné dopravy apod.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Zásady pro tvorbu studijního plánu navazujícího magisterského studijního programu Logistika plně respektují Doporučené postupy pro přípravu studijních programů vydaných a schválených Radou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství dne 16. 2. 2017 a jsou ukotveny ve vnitřních předpisech školy („Pravidla systému zajišťování kvality“ a navazují na opatření rektora). Studijní plán je projednáván a v konečné podobě schvalován Radou pro vnitřní hodnocení kvality.

  Navazující magisterský studijní program „Logistika“ je koncipován jako profesně zaměřený. Program je zastoupen povinnými a volitelnými předměty. Profesně orientovaný studijní program předpokládá zapojení odborníků z praxe na úrovni vybraných přednášek a cvičení předmětů profilujícího základu. Při tvorbě studijních plánů jsou samozřejmě zohledněny předměty profilujícího základu (PZ) a teoretické předměty profilujícího základu (ZT).

  Součástí navazujícího magisterského studijního programu je odborná praxe v délce trvání 240 hodin. Cílem praxe je ověřit získané teoretické znalosti v konkrétních podmínkách, zahrnutím odborné praxe do výuky jsou studenti schopni efektivněji aplikovat své získané teoretické znalosti v organizacích.

  Další nedílnou součástí je Diplomová práce. Důraz je kladen na metody vědecké práce, pravidla zpracování odborných textů a analytické přístupy k řešení praktických problémů. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni samostatně zpracovat vybrané téma s využitím vlastních odborných znalostí a dovedností, odborné literatury, formulovat závěry práce a ty obhájit.

 • Praxe

  Studijní program Logistika je koncipován jako profesně orientovaný, tudíž je předpokládána orientace na aplikaci poznatků v praxi. Z tohoto důvodu představuje předmět nedílnou součást profesně orientovaného studia. Odborná praxe je dle studijního plánu povinný předmět a podléhá podmínkám Studijního a zkušebního řádu. Pro splnění praxe je vyčleněn poslední semestr studia a jejím úkolem je přenést získané znalosti do podoby dovedností důležitých pro další profesní rozvoj studenta.

  Délka odborné praxe je stanovena v souladu se studijním plánem na 240 hodin. Student může mít po dohodě se školitelem nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, ta ovšem nesmí přesáhnout 40 hod. za kalendářní týden. Praxe je zaměřena na získání základních dovedností spojených se studiem předmětů profilujícího základu a odborných předmětů vybraného zaměření. Tyto dovednosti přitom nemohou být získány mimo reálné podnikové prostředí. Praxe může být zároveň využitelnou možností ke sběru dat pro účely své diplomové práce a jejímu zpracování.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Důraz je kladen na metody vědecké práce, pravidla zpracování odborných textů a analytické přístupy k řešení praktických problémů. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni samostatně zpracovat vybrané téma s využitím vlastních odborných znalostí a dovedností, odborné literatury, formulovat závěry práce a ty obhájit.

 • Návaznost na další studijní programy

  Navazující magisterský studijní program Logistika připravuje studenty ve vztahu k definovanému profilu absolventa především pro potřeby trhu. Absolventi studijního programu „Logistika“ budou připravení úspěšně studovat doktorské studijní programy se zaměřením na dopravu a logistiku a budou schopni znalosti nabyté studiem využít při výzkumu a vývoji technologií a metod řízení v oblasti logistických procesů, systémů a technologií.

Základní údaje

Zkratka
LOG
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

54
počet aktivních studentů
73
počet závěrečných prací