VŠTE LOGk Logistika
Název anglicky: Logistics
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: VŠTE LOG Logistika

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí. První část státní závěrečné zkoušky je složena z povinných předmětů, druhou část tvoří povinné předměty, ze kterých si student vybere zaměření, ze kterého bude skládat SZZ. Zkouška z předmětů státní závěrečné zkoušky je ústní. Součástí SZZ je ústní obhajoba diplomové práce.

S ohledem na Studijní a zkušební řád VŠTE se státní závěrečná zkouška sestává z odděleně klasifikovaných součástí. Student je povinen vykonat státní zkoušku, nebo její první část, buď v období vymezeném pro státní závěrečné zkoušky v semestru, v němž splnil všechny stanovené podmínky, nebo ve dvou následujících semestrech. Student opakuje pouze ty její součásti, v nichž byl hodnocen stupněm „nevyhovující“. Poslední část státní zkoušky ve studiu musí student úspěšně vykonat nejpozději v semestru, po jehož ukončení uplyne od doby zápisu do tohoto studia dvojnásobek standardní doby studia. Studentovi, který v této lhůtě státní závěrečnou zkoušku úspěšně nevykoná, je studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.

Součásti státní závěrečné zkoušky:

Součást 1 – Povinné předměty - SZZ Řízení a modelování logistických systémů (Teorie rozhodování, Systémová analýza a modelování, Příprava a řízení projektů).
Součást 2 – Povinné předměty SZZ (student si volí minimálně jedno zaměření SZZ):
Zaměření I. „Dopravní logistika“ (Dopravní logistika, Technologie city logistiky, Řízení dodavatelských systémů).
Zaměření II. „Výrobní logistika“ (Výrobní logistika, Sklady a skladování, Řízení dodavatelských systémů).
Součást 3 – Obhajoba diplomové práce

Studijní povinnosti

Studenti absolvují odbornou praxi v průmyslovém podniku v rozsahu 240 hodin. Průmyslová praxe bude spojena s prací na diplomovém projektu. Tato souvislá praxe ve 4. semestru studia bude navazovat na předměty v průběhu celého studia. Odborná praxe bude zajištěna v celém Jihočeském kraji.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh dispozice veřejného logistického centra v Jihočeském kraji
Návrh logistiky skladového hospodářství ve vybraném podniku
Racionalizace skladové logistiky v konkrétním podniku
Logistické zabezpečení evakuace logistického centra
Optimalizace dopravně-logistických procesů ve vybrané firmě
Návrh vhodných logistických technologií ve vybrané firmě
Racionalizace nákladových položek ve vybrané společnosti
Logistický a výrobní proces ve zvolené firmě
Využití technologie RFID ve vybrané společnosti
Návrh systému řízení oběhu vícecestných obalů v podmínkách vybrané společnosti
Návrh manipulačních prostředků pro přesun hmotných předmětů
Analýza a potenciál kombinované dopravy s využitím intermodálních návěsů v podmínkách České republiky
Racionalizace svozových a rozvozových aktivit ve vybrané společnosti
Návrh opatření v kontextu zprovoznění vybraného terminálu intermodální přepravy
Výběr optimální metody pro návrh lokace přestupního terminálu v rámci IDS

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.