VŠTE STRp Strojírenství
Název anglicky: Mechanical Engineering
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: VŠTE STR Strojírenství

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá ze čtyř částí. První dvě součásti státní závěrečné zkoušky jsou složeny z povinných předmětů. Třetí část je z povinných a povinně volitelných předmětů.

S ohledem na Studijní a zkušební řád VŠTE se státní závěrečná zkouška sestává z odděleně klasifikovaných součástí. Student je povinen vykonat státní zkoušku, nebo její první část, buď v období vymezeném pro státní závěrečné zkoušky v semestru, v němž splnil všechny stanovené podmínky, nebo ve dvou následujících semestrech. Opakovat státní zkoušku lze nejvýše jednou. Student opakuje pouze ty její součásti, v nichž byl hodnocen stupněm „nevyhovující“. Poslední část státní zkoušky ve studiu musí student úspěšně vykonat nejpozději v semestru, po jehož ukončení uplyne od doby zápisu do tohoto studia dvojnásobek standardní doby studia. Studentovi, který v této lhůtě státní zkoušku úspěšně nevykoná, je studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.

Součásti státní závěrečné zkoušky:

1. Povinné předměty (SZZ Strojírenství I)
2. Povinné předměty (SZZ Mechanika)
3. Povinné a povinně volitelné předměty (SZZ Strojírenství II)
4. Obhajoba bakalářské práce

Studijní povinnosti

Studenti absolvují odbornou praxi v průmyslovém podniku v rozsahu 520 hodin. Průmyslová praxe bude spojena s prací na bakalářském projektu. Tato souvislá praxe v 6. semestru studia bude navazovat na projekty v průběhu celého studia. Odborná praxe bude zajištěna v celém Jihočeském kraji.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh a optimalizace nosné konstrukce z hlediska tuhosti.
Konstrukce a optimalizace hydrostatického pohonu strojního zařízení.
Rekonstrukce průmyslové převodovky.
Syntéza mechanismu manipulátoru (invalidní vozík).
Optimalizace konstrukce strojní součásti z hlediska využití materiálu.
Optimalizace konstrukce strojní součásti z hlediska časované pevnosti.
Optimalizace konstrukce strojní součásti z hlediska technologičnosti.
Technologický postup výroby strojní součásti.
Vliv filtrů na plnění formy při odlévání Al-Si slitin.
Vliv teploty a doby homogenizačního žíhání na strukturní a mechanické vlastnosti.
Výzkum krystalové segregace u slitiny Al-Zn-Mg-Cu.
Strukturní a vybrané mechanické vlastnosti slitin hliníku na odlitky.
Vliv slévárenských forem na strukturní a mechanické vlastnosti slitin Al-Cu-Mg.
Optimalizace tepelného zpracování slitin Al-Cu-Mg s obsahem stříbra.
Výzkum vlivu antimonu na strukturní vlastnosti siluminu.
Využití barevné metalografie při identifikaci krystalové a pásmové segregace u hliníkových slitin.
Výzkum vlivů parametrů ovlivňujících difúzní procesy u homogenizačního žíhaní hliníkových slitin.
Vliv formy pro odlévání na strukturu slitiny Al-Zn-Mg-Cu.
Identifikace struktur nových slitin typu Al-Si-Mg s různým obsahem Ca pomocí barevné metalografie.
Vliv slévárenských forem na kvalitu povrchu a strukturu hliníkových slitin.
Programování CNC výrobních strojů.
Návrh konstrukce a údržby nástrojů a přípravků.
Návrh a optimalizace systému řízení jakosti ve strojírenské výrobě.
Metodika měření technických veličin v rámci vývoje, výroby či ověřování produktu.
Návrh reorganizace provozních činností z hlediska logistiky.

Doporučený průchod studijním plánem

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.