TES_1a Technologie staveb I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA (cvičící)
Ing. et Ing. Petra Machová (cvičící)
doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TES_1a/P01: každou sudou středu 8:00–9:30 A2, každou sudou středu 9:40–11:10 A2, J. Žák
TES_1a/Q5: So 30. 10. 11:25–12:55 D416, 13:05–14:35 D416, 14:50–16:20 D416, So 20. 11. 11:25–12:55 B5, 13:05–14:35 B5, So 11. 12. 8:00–9:30 B4, 9:40–11:10 B4, 11:25–12:55 B4, J. Lojda
TES_1a/S01: každou sudou středu 11:25–12:55 A1, každou sudou středu 13:05–14:35 A1, J. Žák
TES_1a/S02: každou sudou středu 11:25–12:55 A3, každou sudou středu 13:05–14:35 A3, P. Machová
TES_1a/S03: každou sudou středu 14:50–16:20 A3, každou sudou středu 16:30–18:00 A3, P. Machová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základy problematiky technologie staveb. Absolvovent pozná, dokáže navrhnout a aplikovat jednotlivé procesy zemních prací, hrubé spodní a hrubé vrchní stavby. Dokáže zhodnotit jejich připravenost před prováděním, ovládá zásady technologických postupů jednotlivých stavebních procesů, jejich sled a návaznosti, požadavky na jejich kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí v průběhu jejich realizace.
Výstupy z učení
Absolvent je schopen sestavit jednoduchý harmonogram stavebních prací, připravit koncept zařízení staveniště a umí navrhnout jednoduché technologické předpisy.
Osnova
 • 1) Úvod do vědního oboru technologie staveb, analýza stavebních procesů.

  2) Procesy zemních prací, procesy rozrušování stavebních konstrukcí a bourací práce.

  3) Zakládání staveb, Izolace proti vodě a vlhkosti.

  4) Základy- Procesy vyztužování a betonování železobetonových konstrukcí.

  5) Spodní stavba.

  6) Hrubá vrchní stavba - Technologie zdících procesů a obvodových plášťů.

  7) Hrubá vrchní stavba -Výrobní a montážní procesy dřevěných konstrukcí, lešení .

  8) Zastřešení - Provádění střešní plášťů a klempířských prací.

  9) Stavební stroje – Technologie zemních prací.

  10) Stavební stroje - Základní charakteristika zemních strojů.

  11) Doprava materiálu, hutnící technika.

  12)Technologie silničních a dálničních staveb, vlivy na životní prostředí.

  13) Rekapitulace, souvislosti, shrnutí a rezerva.

Literatura
  povinná literatura
 • MUSIL, F. a kol. Technologie pozemních staveb I – Návody na cvičení. Brno: CERM VUT, 2002.
 • JARSKÝ,Č, SVOBODA,P, MUSIL, F. Příprava a realizace staveb. Brno: CERM, 2003. ISBN 80-7204-282-3
 • MARŠÁL, P. Stavební stroje. Brno:CERM VUT, 2004. ISBN 80-214-277-4
  doporučená literatura
 • JURÍČEK, I. Technologia pozemných stavieb: hrubá stavba . Bratislava : JAGA, 2001. ISBN 80-88905-29-X
 • JERÁBEK, K., HELEBRANT, F., JURMAN, J., VOŠTOVÁ, V.: Stroje pro zemní práce. Silniční stroje. VŠB TU Ostrava, 1995. ISBN 80-7078-389-3.
 • SVOBODA, P. Technologické postupy zajišťující kvalitu betonových konstrukcí a architektonický design.
 • LADRA, J. a kol. Technologie staveb 11- Realizace železobetonové monolitické konstrukce budov 2002 Praha : ČVUT. ISBN:80-01-02487-3
 • KOČÍ, B. a kol. Technologie pozemních staveb I – Technologie stavebních procesů. Brno: CERM VUT, 1997. ISBN: 80-214-0354-3
 • MOTYČKA ,V. a kol. Technologie stavebních procesů pozemních staveb I: Hrubá vrchní stavba Brno : CERM,2005. ISBN: 80-214-2873-2
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
Komplexní výukové metody
frontální výuka
projektová výuka
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Samostatný projekt78 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:1300
Metody hodnocení a jejich poměr
projekt - samostatný 100 %
Podmínky testu
Projekt se skládá ze tří částí: A) Projekt zařízení staveniště (PZS) – obsahuje Technickou zprávu a Situaci koncepce zařízení staveniště. B) Harmonogram prací (HP) – řádkový harmonogram zachycující jednotlivé etapy stavby C) Technologické předpisy (TP) č. 1-7 KLasifikační stupnice: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Věnujte, prosím, pozornost informacím v IS, sekce organizační pokyny. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2021/TES_1a