TBU_2 Typologie budov II

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Blanka Pelánková (cvičící)
Ing. arch. Jaromír Srba, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TBU_2/Q5a: So 20. 3. 8:00–9:30 A1, 9:40–11:10 A1, 11:25–12:55 A1, So 10. 4. 16:30–18:00 A1, 18:10–19:40 A1, Ne 2. 5. 16:30–18:00 A1, 18:10–19:40 A1, Z. Kramářová
TBU_2/Q5b: So 20. 3. 8:00–9:30 A3, 9:40–11:10 A3, 11:25–12:55 A3, So 10. 4. 16:30–18:00 A3, 18:10–19:40 A3, Ne 2. 5. 16:30–18:00 A3, 18:10–19:40 A3, J. Srba
TBU_2/S01: St 8:00–9:30 E5, St 9:40–10:25 E5, J. Srba
TBU_2/S02: St 11:25–12:55 E6, St 13:05–13:50 E6, J. Srba
TBU_2/S03: St 13:50–14:35 A1, St 14:50–16:20 A1, J. Srba
Předpoklady
Nutno úspěšně zakončit předmět TBU_1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámení studenta s problematikou dispozičního řešení nebytových staveb a jejich navrhování.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student seznámen s problematikou dispozičního řešení nebytových staveb, umí posoudit správnost dispozičního řešení a bude ovládat základní znalosti pro správné navrhování nebytových staveb.
Osnova
 • 1. Umisťování staveb v území, vlivy na umístění, zásady architektonické kompozice
 • 2. Stavby zdravotnických zařízení a sociální péče
 • 3. Stavby pro obchod a služby
 • 4. Administrativní budovy
 • 5. Stavby pro kulturu, osvětu a duchovní služby
 • 6. Stavby pro cestovní ruch a veřejné stravování
 • 7. Sportovní stavby
 • 8. Stavby pro školství a vzdělávání
 • 9. Průmyslové stavby
 • 10. Zemědělské stavby
 • 11. Revitalizace, konverze - nový účel
 • 12. Parkování osobních automobilů, parkovací domy
 • 13. Správa objektu, údržba, úklid, ostraha
Literatura
  povinná literatura
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb : zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebník. 2. české vyd. Praha: Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2. info
 • NEUFERT, E. Navrhování staveb. CONSULTINVEST, 1995. ISBN 80-901486-4-6. info
  doporučená literatura
 • REMEŠ, Josef, Ivana UTÍKALOVÁ, Petr KACÁLEK, Lubor KALOUSEK, Tomáš PETŘÍČEK, Tomáš APELTAUER, Jan PLACHÝ, Radim SMOLKA a Lukáš ŽIŽKA. Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání. 2., aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 248 s. stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9. info
 • SÝKORA, Jaroslav. Zemědělské stavby. Praha: Grada Publishing, 2014. 127 s. ISBN 978-80-247-5273-0. info
 • STÝBLO, Z. Nauka o stavbách: školské stavby. Praha, 2010. 244 s. ISBN 978-80-01-04510-7. info
Organizační formy výuky
seminář
cvičení
laboratorní cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
bloková výuka - přednáška
bloková výuka - seminář
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test10 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1740
Příprava na závěrečný test2828
Seminární práce1010
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi3926
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 50 %
seminární práce 40 %
konzultace 10 %
Podmínky testu
Pro úspěšné zakončení musí student získat minimálně 70 bodů. A. Napsat závěrečný test minimálně na 55% ze 50 bodů, tzn. na 27,5 bodů. Závěrečný test se skládá ze dvou samostatných částí - návrh a teorie. V~případě, že student nesloží část návrh na min. 70% bodů, nemůže skládat část teorie. Část teorie lze v~případě distanční výuky nahradit ústním zkoušením. B. Dalších 50 bodů je možno získat ze seminární práce a aktivní konzultace na vybrané téma zadané na počátku semestru (10 aktivní konzultace + 40 součet za seminární práce). C. V~případě zájmu studenta lze provést ústní dozkoušení, kde je možné získat max. 5 bodů k~písemnému testu - toto není možné aplikovat při distanční výuce a ústní částí z~teorie. Maximální počet bodů ze~všech částí je 100. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba celkem dosáhnout minimálně 70 bodů tvořených součtem bodů z~částí A, B a ev. C, tedy 70%. Celková klasifikace: započteno 100 – 70, nezapočteno 69,99 – 0. Podrobné podmínky získání bodového hodnocení včetně dílčích termínů odevzdání budou upřesněny v~prvním výukovém týdnu vyučujícím.
Navazující předměty
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Povinné jsou aktivní konzultace v průběhu výuky. Bližší specifikace o nich a průběhu výuky i hodnocení předá vyučující na první hodině výuky.
Způsob kontaktu s vyučujícím a vlastní výuky při bezkontaktní formě výuky upřesní vyučující před první hodinou v rozvrhu hromadným mailem.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/TBU_2