SMC_1a Stavební mechanika I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Kovács, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Milena Kušnerová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Josef Musílek, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (cvičící)
Garance
Ing. Josef Musílek, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SMC_1a/PS1: Ne 21. 3. 14:50–16:20 B1, 16:30–18:00 B1, 18:10–19:40 B1, So 17. 4. 13:05–14:35 B1, 14:50–16:20 B1, 16:30–18:00 B1, Ne 9. 5. 16:30–18:00 E1, 18:10–19:40 E1, P. Kovács
SMC_1a/P01: St 9:40–11:10 E1, J. Musílek
SMC_1a/S01: St 11:25–12:55 D616, J. Musílek
SMC_1a/S02: St 16:30–18:00 D616, P. Kovács
SMC_1a/S03: St 14:50–16:20 D616, P. Kovács
SMC_1a/S04: St 13:05–14:35 D616, J. Musílek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Student se seznámí s druhy zatížení stavebních konstrukcí a bude vědět, kdy se které uplatní. Bude seznámen s problematikou dynamického chování konstrukcí.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu student umí: - spočítat těžiště průřezu a určit elipsu setrvačnosti, určit stupně volnosti a statickou určitost konstrukcí - stanovit reakce nosníků a spočítat jejich velikosti - spočítat osové síly v prutech staticky určitého příhradového nosníku - určit průběhy vnitřních sil na staticky určitých plných nosnících (konzola, prostý nosník, šikmý nosník, lomený nosník, deska a stěna) - určit působení složitějších staticky určitých konstrukcí (trojkloubový oblouk a gerberův nosník) - vysvětlit chování staticky neurčitých konstrukcí a bude znát teoreticky způsoby jejich výpočtu. Na základě získaných informací a dovedností bude schopen rozhodnout o volbě a podepření nosné konstrukce.
Osnova
 • Tematické okruhy: ­ 1.Fyzikální veličiny, skaláry, vektory, fyzikální rozměr, síla jako vektor, svazek sil v rovině, skládání a rozkládání sil ­
 • 2. Moment síly k bodu a ose, statický moment dvojice sil. Obecné prostorové soustavy sil, výsledný účinek, rovnováha, ekvivalence ­ 3. Stupně volnosti hmotného bodu, desky, tělesa, soustav, statická určitost ­ 4. Spojité zatížení, osamělá síla, osamělý moment a spojitě momentové zatížení ­ 5. Podepření a reakce hmotného bodu, desky a tělesa, výjimkové případy podepření ­ 6. Zatížení stavebních konstrukcí ­ 7. Příhradové konstrukce, způsoby výpočtu ­ 8. Prostý nosník a konzola druhy zatížení, výpočet reakcí, průběhy vnitřních sil ­ 9. Lomený nosník průběhy vnitřních sil ­ 10. Kinematická metoda výpočtu reakcí složených soustav ­ 11. Těžíště průřezu a momenty setrvačnosti 12. Základy dynamiky stavebních konstrukcí ­ 13. Principy řešení staticky neurčitých konstrukcí
Literatura
  povinná literatura
 • VONDROVÁ, R. Statika I příklady. Praha : ČVUT, ISBN 978-80-01-02949-7.
 • MUK, J. Statika I. 2. vydání. Praha : ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03695-2.
 • Novotný Vybrané kapitoly ze stavební mechaniky VŠTE ČB, předpokládané vydání 2009.
 • MUK, J. Statika II . 5. vydání. Praha : ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03694-5.
  doporučená literatura
 • KUFNER V., KUKLÍK P. Stavební mechanika 10. 2. vydání. Praha: ČVUT, 2004, ISBN 80-01-02215-3.
 • ŽÁK, J., PĚNČÍK, J. Stavební mechanika: statika, pružnost a pevnost. Praha : Antikva, 2005, ISBN 80-239-4965-9.
 • KUFNER V., KUKLÍK P. Stavební mechanika 20. 2.vydání. Praha: ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02346-X.
 • PETRTÝL, M., LIPANSKÁ, E. Stavební mechanika I – Mechanika tuhých a poddajných těles v příkladech. Praha : ČVUT, 1999. ISBN 80-01-01687-0.
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
laboratorní cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test1017
Příprava na přednášky14 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1442
Příprava na závěrečný test2037
Zpracování dvou seminárních prací2020
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2614
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
test - průběžný 30 %
Podmínky testu
Celková klasifikace předmětu je následovná: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, léto 2015, zima 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/SMC_1a