SA_TBU_1 Building Typology I.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Aleš Kaňkovský (cvičící)
Garance
Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SA_TBU_1/S01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Kaňkovský
Předpoklady
OBOR ( CAP )
The student must have knowladge of course Building construction I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The student will get acquainted with the basic of designing of residental buildings, aspecially with the placement of buildings uotland and layout of apartments, family houses, apartment buildings, multifunctional buildings and buildings for citizens with reduced mobility.
Výstupy z učení
Student can design or evaluate layout solution of housing buildings, their placing on estates and orientation to surrounding structures.
Osnova
 • 1. Opening to typology in building architecture 2. Aspects of living 3. Definition of apartment and its fragments 4. Apartment zones, standards 5. Historical development of the family houses 6. Family house - typological species 7. Historical development of the apartment buildings 8. Typology of the apartment building, indoor and outdoor spaces 9. Typological species of apartment buildings 10. Polyfunctional buildings 11. Social buildings, panel residential complexes 12. Barrier-free buildings 13. Housing of seniors
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon),v platném znění
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • ČSN 73 4301 Obytné budovy
 • ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny
 • NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb : zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebník. 2. české vyd. Praha: Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2. info
  doporučená literatura
 • ČSN 73 3405 Zaříditelnost bytů
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
tutoriál
konzultace
bloková výuka - přednáška
bloková výuka - seminář
bloková výuka - tutoriál
bloková výuka - konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Presentation, project defence1020
Příprava na průběžný test5 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál33
Příprava na závěrečný test2221
Setting a name, goal and curriculum of the semester project1010
zpracování seminární práce1536
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi3914
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
seminární práce 50 %
test 50 %
Podmínky testu
Seminar work and consultation: maximum 50% (0-50 points); test maximum 50% (0-50 points).Saccessful graduates of the course have to get totally at least 70 points. Possibility to repeat the test: more than 14,99 points; not fulfilled 14,99-0.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
WS 2020 - teaching will take place in a virtual form. Students will receive all information by email from the subject teacher. The assignment of the seminar work, its content and deadlines will be communicated by the teacher at the first lesson.

Attendence in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendence of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70% lesson of the subject in a semester.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/SA_TBU_1