PRM Personální management

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
4/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Stanislav Bílek (cvičící)
Ing. Lenka Ližbetinová, PhD. (cvičící)
Ing. Lukáš Polanecký (cvičící)
Garance
PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.
Katedra řízení lidských zdrojů - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra řízení lidských zdrojů - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PRM/X01: Ne 28. 2. 11:25–12:55 E5, 13:05–14:35 E5, 14:50–16:20 E5, So 27. 3. 9:40–11:10 E4, 11:25–12:55 E4, 13:05–14:35 E4, So 15. 5. 13:05–14:35 E4, 14:50–16:20 E4, S. Bílek, L. Ližbetinová
PRM/PX01: St 8:00–9:30 N121, Čt 8:00–9:30 N214, S. Bílek, L. Ližbetinová
PRM/SX01: Čt 9:40–11:10 N214, L. Polanecký
Předpoklady
Žádné specifické předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je vysvětlit podstatu a význam existence personálního řízení v organizacích, definovat možnosti získávání, stabilizace, motivace, rozvoje a optimální struktury počtu zaměstnanců v pracovním procesu. Po úspěšném absolvování předmětu student umí:
- charakterizovat základní oblasti personální práce v organizaci
- vysvětlit hlavní činnosti personálních útvarů
- sestavit kariérový plán pro pracovníka
- vytvořit motivační a stimulační plán
- popsat a na modelových příkladech demonstrovat základní úkony personalisty (výběr pracovníků, přijímací pohovor, vedení pracovních porad, řešení konfliktů, projednávání přestupků)
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu student: rozumí úloze a odpovědnosti personálního řízení v organizaci, chápe pracovně-právní rámec personálního managementu a dokáže aplikovat pracovně právní předpisy, rozumí úloze a úkolům řízení personálních nákladů a personálního controlling, rozumí zásadám tvorby popisů pracovních míst a personálního plánu organizace, chápe metody a nástroje přijímání a adaptace pracovníků, chápe cíle a zásady tvorby systému řízení a hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, rozumí nástrojům motivace a odměňování pracovníků, chápe zásady tvorby pevné i výkonové složky mzdy včetně zaměstnaneckých výhod, rozumí cílům a metodám zaškolení i dalšího vzdělávání pracovníků, rozumí významu a nástrojům komunikace v organizaci, chápe podstatu, význam i nástroje tvorby organizační kultury.
Osnova
 • 1.Cíle, specifika a trendy řízení lidských zdrojů v organizaci
 • 2.Právní rámec řízení lidských zdrojů, pracovní trhy, tržní mzda
 • 3.Personální informační systém a personální agenda
 • 4. Vymezení a popis pracovních míst, personální systemizace podniku
 • 5.Získávání a výběr pracovníků
 • 6.Přijímání a adaptace pracovníků
 • 7.Řízení a hodnocení pracovního výkonu
 • 8.Pracovní motivace a její typy
 • 9.Odměňování zaměstnanců
 • 10.Trénink a rozvoj pracovníků, jeho cíle, metody a hodnocení
 • 11.Organizační kultura a etika, její tvorba a změny
 • 12.Personální racionalizace a propouštění zaměstnanců
 • 13.Manažerské kompetence pro řízení lidských zdrojů
Literatura
  povinná literatura
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 5. rozšířené vydání. Praha : Management Press, 2015. 399 s. ISBN 978-80-7261-288-8
 • CAHA, Zděnek a kol. Management lidských zdrojů. Lüdenscheid: RAM-verlag, 2017. ISBN 978-3-942303-52-1.
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Stanislav BÍLEK. Pracovní právo. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. ISBN 978-80-7468-093-9. info
 • BALKOVÁ, M., LIŽBETINOVÁ, L., CAHA, Z., KMECOVÁ, I., 2020, Soubor praktických úkolů k předmětu Řízení lidských zdrojů. České Budějovice: Ústav podnikové strategie. ISBN 978-80-7468-175-2.
 • ARMSTRONG, M a S. TAYLOR, 2015. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-05258-7.
  doporučená literatura
 • CAHA, Zdeněk a Jan URBAN. A Code of Ethics as an Organizational Management Tool and its Use in the Czech Republic. Lüdenscheid: RAM – Verlag, 2017. ISBN 978-3-942303-50-7.
 • URBAN, JAN. Management lidských zdrojů. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s., 2013. 152 s. ISBN 978-80-905247-4-3.
 • VÁCHAL, J., PÁRTLOVÁ, P. Personální management. Učební texty VŠTE. 1. vydání.
 • WALKER, Alfred J. Moderní personální management : nejnovější trendy a technologie. In Management v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 253 s. Management v informační společnosti. ISBN 80-247-0449-8.
 • URBAN, JAN. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu. 2., rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 276 s. ISBN 978-80-7357-925-8.
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 4. vydání. Praha : Management Press, 2007. 399 s.
 • VANÍČKOVÁ, Radka a BÍLEK, Stanislav. Personální management: studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 196 s. ISBN 978-80-7468-070-0.
 • URBAN, Jan. Motivace a odměňování pracovníků. První vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2017. 157 s. ISBN 978-80-271-0227-3. info
 • CAHA, Zdeněk, Petra PÁRTLOVÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL, Radka VANÍČKOVÁ a Marek VOKOUN. Řízení lidských zdrojů. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016. 229 s. ISBN 978-80-7468-114-1. info
 • VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Hana DOLEŽALOVÁ, Zita DRÁBKOVÁ, Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Jan HRON, Lenka HRUŠKOVÁ, Petr KALLISTA, Martina KÖNIGOVÁ, Růžena KRNINSKÁ, Tomáš MACÁK, Ludmila OPEKAROVÁ, Marie OUBRECHTOVÁ, Ladislav ROLÍNEK, Jan SEDLÁK, Marie SLABÁ, Vojtěch STEHEL, Jarmila STRAKOVÁ, Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Ivana TICHÁ, Drahoš VANĚČEK, Jaroslav VRCHOTA a Robert ZEMAN. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 688 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5. info
 • VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Ladislav PRACH. Personální management : studijní opora pro kombinované studium. 2. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 64 s. ISBN 978-80-87278-60-4. info
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Dílčí úkoly77
Příprava na přednášky26 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál5070
Příprava na závěrečný test2795
Realizace dotazníkového šetření2020
Účast na přednáškách52 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2616
Celkem:208208
Metody hodnocení a jejich poměr
realizace dotazníkového šetření 15 %
dílčí úkoly 15 %
závěrečný test prostřednictvím odpovědníku v~IS 70 %
Podmínky testu
Průběžné hodnocení:

dílčí úkoly – 15 bodů (tj. 15 %)

účast na výzkumu školy (dotazníkové šetření) – 15 bodů (tj. 15 %)

Závěrečné hodnocení:

závěrečný test přes odpovědník – 70 bodů (tj. 70 %)

Pro úspěšné splnění předmětu je nutné v~součtu dosáhnout z~průběžného a závěrečného hodnocení minimálně 70 % za níže stanovených podmínek. V~průběžném hodnocení lze získat 30 bodů, tj. 30 %. V~závěrečném hodnocení lze celkem získat 70 bodů, tj. 70 %. Celková klasifikace předmětu, tj. body za závěrečné hodnocení (70 – 0) + body z~průběžného hodnocení (30 – 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 – 0.

Student prezenční formy studia je povinen na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, splnit povinnou 70 % účast. Pokud účast nebude splněná, bude student automaticky klasifikován „F“

Informace učitele
Přednášky proběhnou formou předem natočených videí uložených v IS ve složce „Manipulace se studijními materiály“ přítupných kdykoliv během semestru, kde budou k dispozici i pro studenty kombinované formy studia. Semináře budou probíhat prostřednictvím MS Teams v reálném čase dle stanoveného rozvrhu. Docházka na seminářích bude sledována.
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/PRM