PAP_a Pružnost a pevnost

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Kovács, Ph.D. (cvičící)
Ing. Josef Musílek, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (cvičící)
Garance
Ing. Josef Musílek, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PAP_a/P01: Út 11:25–12:55 B4, J. Musílek
PAP_a/Q5: So 20. 3. 13:05–14:35 B4, 14:50–16:20 B4, 16:30–18:00 B4, So 17. 4. 8:00–9:30 B5, 9:40–11:10 B5, 11:25–12:55 B5, Ne 9. 5. 9:40–11:10 D416, 11:25–12:55 D416, 13:05–14:35 D416, 14:50–16:20 D416, P. Kovács
PAP_a/S01: Út 14:50–16:20 E5, J. Musílek
PAP_a/S02: Út 16:30–18:00 E5, J. Musílek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenta s řešením stěnových a deskových konstrukcí a řešením stěnové a deskové rovnice. Po absolvování kurzu bude student schopen posoudit a navrhnout řešení stěnových a deskových konstrukcí, bude umět stanovit napětí v průřezu od základních druhů namáhání - tlak, tah, ohyb, smyk, vzpěrný tlak a kroucení, dále bude ovládat stanovení průhybu základních konstrukcí na základě rozboru ohybové rovnice.
Výstupy z učení
Student rozumí řešení stěnových a deskových konstrukcí a řešení stěnové a deskové rovnice. Po absolvování kurzu je student schopen posoudit a navrhnout řešení stěnových a deskových konstrukcí, umí stanovit napětí v průřezu od základních druhů namáhání - tlak, tah, ohyb, smyk, vzpěrný tlak a kroucení, dále ovládá stanovení průhybu základních konstrukcí na základě rozboru ohybové rovnice.
Osnova
 • Základní osnova předmětu: 1) Základní úkoly, pojmy a předpoklady teorie pružnosti a pevnosti. Posunutí. Deformace. Napětí. Saint-Venantův princip lokálnosti. Lineární teorie pružnosti. Fyzikální rovnice, pracovní diagram. 2) Analýza prutu - základní předpoklady. Souvislost složek vnitřních sil a složek napětí, složek vnitřních sil a vnějšího zatížení. 3) Prostý tah a tlak - napětí, deformace, přemístění. Vliv teplotního pole a počátečních napětí. 4) Prostý ohyb a šikmý ohyb 5) Prostý smyk. Prostý ohyb - výpočet normálových napětí. Dimenzování ohýbaných nosníků. 6) Přetvoření ohýbaných prutů. Diferenciální rovnice ohybové čáry. 7) Metoda počátečních parametrů a Mohrova metoda. Výpočet tečných napětí - masivní a tenkostěnné průřezy. Význam smykového napětí za ohybu. Střed smyku. 8) Kroucení volné a vázané. Volné kroucení - masivní průřez kruhový a nekruhový. Tenkostěnný průřez uzavřený a otevřený. 9) Složené případy namáhaní prutu. Prostorový a šikmý ohyb. Tah (tlak) a ohyb v rovině. Mimostředný tah a tlak. Jádro průřezu. Dimenzování nosníků v případě složeného namáhání. 10) Stabilita a vzpěrná pevnost tlačených prutů. Eulerovo řešení. Kritická síla a napětí. Pevnostní pojetí vzpěru. Ohyb se vzpěrným tlakem. Posouzení prutů na vzpěr. 11) Teorie pevnosti a porušení. Napjatost a deformace v bodu tělesa. Hlavní napětí při rovinné napjatosti, pružný a plastický stav. 12) Stěnové konstrukce, druhy namáhání, rozdělení napětí, deformace 13) Deskové konstrukce, druhy namáhání, rozdělení napětí, deformace
Literatura
  povinná literatura
 • NOVOTNÝ, R. Vybrané kapitoly ze stavební mechaniky VŠTE ČB předpokládané vydání 2009.
 • ŽÁK, J. Statika, pružnost a pevnost. Brno : VUT, 2005. ISBN 80-239-4965-9.
  doporučená literatura
 • ŠEJNOHA, J., BITTNAROVÁ, J. Pružnost a pevnost 20. Praha : ČVUT, 2004. ISBN 80-01-03082-2.
 • ŠEJNOHA, J., BITTNAROVÁ, J. Pružnost a pevnost 10. Praha : ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02743-0.
 • BITTNAROVÁ, J. Pružnost a pevnost 10 – příklady. Praha : ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02742-2.
 • BITTNAROVÁ, J. Pružnost a pevnost 20 – příklady. Praha : ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02709-0.
 • ŽÁK, J., PĚNČÍK, J. Stavební mechanika: statika, pružnost a pevnost. Praha : Antikva, 2005. ISBN 80-239-4965-9.
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
laboratorní cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test1850
Příprava na přednášky18 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1823
Příprava na závěrečný test2431
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2626
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
Průběžné hodnocení 30 %
Podmínky testu
Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/PAP_a