N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Michal Kraus, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Milena Kušnerová, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_SFB/PX01: každé sudé úterý 11:25–12:55 D315, každé sudé úterý 13:05–14:35 D315, M. Kraus
N_SFB/SX01: každé sudé úterý 14:50–16:20 D315, každé sudé úterý 16:30–18:00 D315, M. Kraus
N_SFB/X01: Ne 18. 4. 13:05–14:35 D216, 14:50–16:20 D216, 16:30–18:00 D216, M. Kraus
Předpoklady
Základní znalosti stavební fyziky (akustika, tepelná ochrana budov)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/70, pouze zareg.: 0/70
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Předmět se zabývá kvantifikací a hodnocením fyzikálních veličin ve vnitřním prostředí budov. První část je věnována tepelné ochraně budov zabývající se šířením tepla ve stavebních konstrukcích. Předmět stavební a prostorová akustika navazuje na studium bakalářské. První část se věnuje stavební akustice, kde se bude klást důraz na strukturální hluk a šíření vibrací stavebními konstrukcemi a návrhem. Druhou částí je prostorová akustika, která se zabývá šířením zvuku v uzavřeném prostoru a návrhem akustických úprav.
Výstupy z učení
student je seznámen s kvantifikací a hodnocením fyzikálních veličin ve vnitřním prostředí budov. Je znalý v oblasti tepelné ochrany budov, zabývající se šířením tepla ve stavebních konstrukcích. Předmět stavební a prostorová akustika navazuje na studium bakalářské. Dále získal poznatky z oblasti stavební akustiky, zvláště strukturálního hluku a šíření vibrací stavebními konstrukcemi a návrhem, dále z oblasti prostorové akustiky, která se zabývá šířením zvuku v uzavřeném prostoru a návrhem akustických úprav.
Osnova
 • Stručná osnova:
 • 1. Fyzikální principy tepelné ochrany budov
 • 2. Základní způsoby šíření tepla, tepelně technické vlastnosti stavebních látek
 • 3. Ustálený teplotní stav, konstrukce s deformovaným teplotním polem
 • 4. Vlhkost stavebních látek a konstrukcí, šíření vlhkosti konstrukcí
 • 5. Propustnost vzduchu, šíření vzduchu konstrukcí a budovou
 • 6. Tepelná stabilita
 • 7. Stavební akustika z hlediska strukturálního hluku
 • 8. Prostředky analýzy vibrací
 • 9. Základy odolnosti budov proti kmitání a otřesům
 • 10. Technická seismicita
 • 11. Stavební akustika budov
 • 12. Prostorová akustika jednotlivých prostor
 • 13. Opakování
Literatura
 • 1) KULHÁNEK, F., Stavební fyzika: stavební tepelná technika, 4. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04239-7 2) MONIKA RYCHTÁRIKOVÁ, Building Physics Introduction to noise control and building acoustics (STU Bratislava) ISBN 978-80-227-3041-1
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test2626
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2648
Semestrální práce2626
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2630
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 50 %
seminární práce 50 %
Podmínky testu
Hodnocení předmětu se skládá ze semestrální práce (5 dílčích úkolů, 50 bodů) a 2 průběžných distančních online testů formou odpovědníků (50 bodů).

• Semestrální projekt (50 bodů), 5 dílčích úloh dle zadání v~ISu, semestrální projekt nutno odevzdat v~elektronické podobě do ISu, nejpozději do 21. 5. 2021

• Online test formou odpovědníku v~ISU na téma Tepelná ochrana budov (0–30 b., 15 otázek, 15 minut)

• Online test formou odpovědníku v~ISU na téma Stavební akustika (0–20 b., 10 otázek, 10 minut)

Testy v~rozsahu uzavřených 15/10 otázek. Každá otázka hodnocena 2 body, tj. student může získat max. 30/20 bodů. Celkem máte na vypracování 15/10 minut. Vždy pouze jedna správná odpověď. Za špatné odpovědi se body neodečítají. Odpovědníky jsou přístupné k~vyplnění v~průběhu výuky, tj. od 22. 2. 2021 do 23. 5. 2021. Odpovědníky není nutné vyplnit v~jeden den. Případný opravný termín bude řešen distančním ústním prozkoušením prostřednictvím aplikace MS Teams ve zkouškovém období LS 2021.

Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.

Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/N_SFB