N_LEK Legislativa ve stavebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Zuzana Kramářová, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_LEK/Q2: Ne 1. 11. 13:05–14:35 A4, 14:50–16:20 A4, So 14. 11. 16:30–18:00 A4, 18:10–19:40 A4, Z. Kramářová
Předpoklady
FORMA ( K )
Znalosti v rozsahu výuky předmětu Stavební právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubit znalosti stavebního práva a související legislativy, včetně prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu. Student bude umět umisťovat stavby z hlediska odstupů staveb a pozemků v rozsahu vyhlášky č. 501/2006 Sb., zkontrolovat dokumentaci k územnímu řízení z hlediska souladu s vyhl. 499/2006 Sb., posoudit soulad projektových dokumentací s vyhláškou č. 499/2006 Sb., posoudit a navrhnout stavby s ohledem na bezbarierovost staveb, posoudit nutnost autorizací (ČKAIT) u jednotlivých typů staveb
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu student umí:
• podrobněji pracovat se správním řádem
• dokáže umisťovat stavby z hlediska odstupů staveb a pozemků v rozsahu vyhlášky č. 501/2006 Sb.
• zkontrolovat dokumentaci k územnímu řízení z hlediska souladu s vyhl. 499/2006 Sb.
• posoudit soulad projektových dokumentací s vyhláškou č. 499/2006 Sb.
• posoudit a navrhnout stavby s ohledem na bezbarierovost staveb
• aplikovat do projektů ustanovení vyhlášky o obecných požadavcích na stavbu
• posoudit nutnost autorizací (ČKAIT) u jednotlivých typů staveb
• připravit základní podklady pro veřejné zakázky
• aplikovat do stavebního procesu základy požární ochrany a BOZP - pracovat s požadavky dotčených orgánů
Osnova
 • 1. Úvod do legislativy ve stavebnictví
 • 2. Stavební zákon ve zkratce
 • 3. Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • 4. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
 • 5. Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • 6. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - praktické aplikace
 • 7. Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • 8. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu
 • 9. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • 10. Autorizace ve stavebnictví, vybrané činnosti ve výstavbě
 • 11. Zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
 • 12. Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči
 • 13. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Literatura
  povinná literatura
 • DOLEŽAL J., MAREČEK J., SEDLÁČKOVÁ J., SKLENÁŘ T.,. Nový stavební zákon v praxi. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-626-1. info
 • J.VEDRAL,Správní řád - komentář. BOVA POLYGON Praha, 2006. ISBN 80-7273-134-3
 • Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon,v platném znění
 • Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu
 • Legislativa České republiky v platném znění
Organizační formy výuky
seminář
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1313
Příprava na závěrečný test2036
Seminární práce1919
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2610
Celkem:7878
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 50 %
seminární práce 50 %
Podmínky testu
Přesné podmínky úspěšného zakončení předmětu sdělí vyučující na první online hodině. A. Napsat závěrečný test minimálně na 55% z~50 bodů, tzn. na 27,5 bodů.

B. Dalších 50 bodů je možno získat ze seminární práci na vybrané téma zadané na počátku semestru.

C. V~případě zájmu studenta lze provést ústní dozkoušení, kde je možné získat max. 5 bodů k~písemnému testu.

Maximální počet bodů ze~všech částí je 100. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba celkem dosáhnout minimálně 70 bodů tvořených součtem bodů z~částí A, B a ev. C, tedy 70%.

Informace učitele
ZS 2020 - výuka bude probíhat virtuální formou. Veškeré informace obdrží studenti emailem od vyučujícího předmětu. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na seminářích a cvičeních povinná 70 % účast.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: forma(K)
Volitelný předmět.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/N_LEK