N_KST_2 Konstrukce staveb II

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Dědič (cvičící)
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (cvičící)
Garance
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_KST_2/PX01: Út 8:00–9:30 D515, L. Podolka
N_KST_2/SX01: St 13:05–14:35 B3, M. Dědič
N_KST_2/X01: Ne 21. 3. 13:05–14:35 E4, 14:50–16:20 E4, Ne 9. 5. 9:40–11:10 E4, 11:25–12:55 E4, L. Podolka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Předmět konstrukce staveb II. se zaměřuje na vybrané inženýrské problémy související s výstavbou a obnovou měst a sídel, volně navazuje na předmět Konstrukce staveb I. V rámci předmětu bude vyučována inženýrská problematika, která se vztahuje ke stavbám v zátopových oblastech, řešení budov ve složitých základových podmínkách, jako je například zvýšená průmyslová či přírodní seismicita, poddolované území. Zvláštní zřetel je kladen na problematiku návrhu a obnovy budov v území specifickém pro region jižních Čech společně s inženýrským řešením vodohospodářských děl.
Výstupy z učení
student je seznámen s inženýrskou problematika, která se vztahuje ke stavbám v zátopových oblastech, řešení budov ve složitých základových podmínkách, jako je například zvýšená průmyslová či přírodní seismicita, poddolované území. Zvláštní zřetel je kladen na problematiku návrhu a obnovy budov v území specifickém pro region jižních Čech společně s inženýrským řešením vodohospodářských děl.
Osnova
  • Stručná osnova: 1. Charakteristika území pro plánování výstavby z geologického a hydrogeologického pohledu a působení vnějších vlivů, hodnocení území 2. Návrh staveb v zátopových oblastech, 3. Ochrana staveb proti povodním, úprava konstrukcí a specifika založení 4. Zatížení staveb průmyslovou a přírodní seismicitou, 5. Konstrukční podmínky a úpravy staveb v seizmicky aktivních oblastech, 6. Statické předpoklady a návrh staveb v seismických oblastech 7. Vlivy deformace podloží na horní stavbu, zatížení vynuceným přetvořením 8. Dopady povrchové a hlubinné těžby nerostů a hornin na pozemní, podzemní a liniové stavby 9. Zakládání staveb v kontaktu s hladinou spodní vody a pod ní 10. Statické řešení výškových budov 11. Výstavba a statické řešení stožárů, věží a komínů, konstrukce a stavby namáhané teplotou 12. Prvky a konstrukce z předpjatého betonu 13. Technologie předpínání a návrh základních prvků
Literatura
  • HÁJEK, V., NOVÁK, L., ŠMEJCKÝ, J. Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce. 3.vydání, Praha : ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02506-3
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test2122
Příprava na přednášky12 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2626
Příprava na závěrečný test1930
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2652
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
seminární práce 30 %
Podmínky testu
Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/N_KST_2