N_ATE_2 Ateliér II.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
0/4/0. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Michal Kraus, Ph.D. (cvičící)
Ing. et Ing. Petra Machová (cvičící)
Garance
prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_ATE_2/SX01: každé sudé pondělí 13:05–14:35 D616, každé sudé pondělí 14:50–16:20 D616, každý sudý pátek 16:30–18:00 D515, každý sudý pátek 18:10–19:40 D515, M. Kraus, P. Machová
N_ATE_2/X01: Ne 16. 5. 13:05–14:35 E4, 14:50–16:20 E4, 16:30–18:00 E4, M. Kraus
Předpoklady
Absolvování předmětu N_ATE_1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Student získá schopnost dotvořit architektonický projekt daného objektu, který uspokojí estetické, funkční a technické požadavky na budovu. Naučí se potřebné dovednosti při architektonickém a konstrukčním projektování a projektování technického zařízení budov. Zpracuje kompletní realizační dokumentaci. Základní prvky vytvářející interiér jsou podrobené analýze ve vazbě na požadavky estetické, funkční a technické stránky architektury interiérů.
Výstupy z učení
Cílem předmětu ATELIÉR II je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace vychází ze schválené architektonické studie zpracované v rámci předmětu ATELIÉR I. (dle rozsahu vyučujícího).
Osnova
 • 1. Rozpracování projektu zadané budovy – výpisy doplňkových konstrukcí.
 • 2. Doplnění výkresů DSP na realizační dokumentaci
 • 3. Doplnění výkresů DSP na realizační dokumentaci
 • 4. Dopracování projektové dokumentace – detaily
 • 5. Posouzení vybraných detailů.
 • 6. Dopracování specializované části projektu - TZB
 • 7. Dopracování specializované části projektu - statika
 • 8. Pohledy – vizualizace ve 3D
 • 9. Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva
 • 10. Technická zpráva pro architektonické a stavebně technické řešení
 • 11. Interiér budov, jeho uspořádání a vnímání, kompozice interiéru, charakter a účel jednotlivých prostorů.
 • 12. Barvy, kombinace barev, vnímání barevnosti, výběr materiálů, povrchové úpravy, osvětlení interiérů, akustika interiérů, zařízení a vybavení interiérů, ergonomie interiéru.
 • 13. Prezentace projektu

Literatura
  povinná literatura
 • NOVÁK, Antonín a Petr VALENTA. Dům a krajina. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, 2014. 145 s. ISBN 978-80-7494-060-6. info
 • REMEŠ, Josef, Ivana UTÍKALOVÁ, Petr KACÁLEK, Lubor KALOUSEK, Tomáš PETŘÍČEK, Tomáš APELTAUER, Jan PLACHÝ, Radim SMOLKA a Lukáš ŽIŽKA. Stavební příručka: To nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů, 2., aktualizované vydání. 2., aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 248 s. stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9. info
 • NEUFERT, Ernst, Peter NEUFERT a Johannes KISTER. Architects' Data. 4th ed. John Wiley & Sons, 2012. 593 s. ISBN 978-1-4051-9253-8. info
 • NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb : zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle : příručka pro stavební odborníky, stavebník. 2. české vyd. Praha: Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-2. info
  doporučená literatura
 • ČSN 01 3420: Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části. Praha: Český normalizační institut, 2004. Třídící znak 013420.
 • PROKOPOVÁ, H. a kol.: Byt, který se vám přizpůsobí. Ergonomie, zdraví, pohodlí, design, Brno: ERA group, 2007. ISBN 978-80-7366-106-9
 • ŘEZNÍČKOVÁ, A., MAŇÁK, H.: Materiály a technické vybavení současného interiéru, Bratislava: Jaga group, 2002. ISBN 80-88905-67-2
 • NEUMANN, D. a kol.: Stavební konstrukce II., Bratislava: Jaga group, 2006. ISBN 80-8076-041-1
 • ČSN 73 4301: Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, 2004. Třídící znak 734301.
 • NOVOTNÝ, Jan. Cvičení z pozemního stavitelství. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-23-1. info
 • NEUMAN, D a kol. Stavební konstrukce I. Bratislava: Jaga group, 2005. ISBN 80-8076-025-X. info
 • DAHLSVEEN, Ttrond, Petráš DUŠAN a Jiří HIRŠ. Energetický audit budov. Bratislava: Jaga group, 2003. ISBN 80-88905-86-9. info
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Projekt - Dokumentace pro provádění stavby7070
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál6098
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5214
Celkem:182182
Metody hodnocení a jejich poměr
projekt - samostatný 90 %
konzultace 10 %
Podmínky testu
- Grafická úroveň výkresů a úroveň textové části (0-20 bodů)

- Obsahová kvalita projektu (0-70 bodů)

- Aktivní konzultace a invenční přístup (0–10 bodů)

Celý projekt (dokumentace pro stavební povolení v~předepsaném rozsahu) bude vypracován na předepsané grafické úrovni, zkompletován a strukturován dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o~dokumentaci staveb, v~aktuálním znění (č. 405/2017 Sb., příloha č. 13). Celý projekt bude nahrán v~elektronické podobě (pdf) v~termínu do odevzdávány v~ISu, kde bude zkontrolován a následně bude archivován.

Kompletní projekt bude odevzdán nejpozději do pátku 21. 5. 2021 v~elektronické podobě do ISu.

Po dobu nepříznivé epidemiologické situace veškerá výuka probíhá pouze virtuální formou. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.

Informace učitele
Výuka předmětu bude probíhat zejména formou individuálních konzultací semestrálního projektu. Z tohoto důvodu bude u předmětu nastavená nesledovaná docházka.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/N_ATE_2