NCJ_2 Německý jazyk II

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Lavičková (cvičící)
Mgr. Libuše Turinská (pomocník)
Garance
Mgr. Elena Tomášková
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NCJ_2/X01: So 3. 4. 8:00–9:30 E5, 9:40–11:10 E5, 11:25–12:55 E5, 13:05–14:35 E5, Ne 18. 4. 8:00–9:30 E5, 9:40–11:10 E5, 11:25–12:55 E5, Ne 16. 5. 8:00–9:30 D616, 9:40–11:10 D616, 11:25–12:55 D616, M. Lavičková
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 80 ) && MAX_PREZENCNICH ( 70 )
Jazyková úroveň A2 dle SERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Úoveň B1. Obecné cíle: 1. rozvinout čtecí dovednosti tak, aby student dovedl porozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. 2. rozvinout mluvní dovednosti tak, aby student dovedl komunikovat v běžných životních situacích. 3. rozvinout poslechové dovednosti tak, aby student rozuměl slyšenému textu z oblastí každodenního života. 4. rozvinout písemný projev tak, aby student dovedl popsat své zážitky, sny, naděje a cíle a uměl stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. 5. zopakovat a prohloubit znalost gramatiky v nových kontextech.
Výstupy z učení
Výstupní znalost absolventa předmětu odpovídá stupni B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Po absolvování předmětu NCJ_2 dokáže jeho absolvent porozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. (více k tematickým okruhům viz Osnova). Dále si umí poradit ve většině situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se hovoří daným jazykem. Absolvent předmětu je připraven napsat jednoduchý souvislý text na téma, které zná nebo témata, která jsou středem jeho zájmu. Dokáže popsat své zážitky, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. V ústním a písemném projevu se mohou vyskytovat některé stylistické, lexikální či gramatické nepřesnosti, které však nebrání porozumění. Absolvent předmětu je schopen realizovat prezentaci na předem zadané všeobecné téma.
Osnova
 • 1. Volný čas • 2. Koničky • 3. Zkušenost s nemocí • 4. Zdravý způsob života • 5. Dovolená • 6. Móda a oblékání • 7. Nakupování • 8. Životopis • 9. Výchova a vzdělávání • 10. Studium • 11. Zaměstnání • 12. Vlastní podnikání • 13. Ústní pohovor (Lekce 9 - 14)
Literatura
  povinná literatura
 • Höppnerová, V., Jaucová, L. Moderní učebnice němčiny. Nové, upravené vydání. Praha : NS Svoboda, 2010. 357 s. ISBN 80-205-615-3.
 • Fischer-Mitzivirus, A., Janke-Papanikolau, S.So geht´s noch besser zum Zertifikat Deutsch B1. Stuttgart : Ernst Klett Sprachen. 2010. 183 s.ISBN 978312675571
  doporučená literatura
 • CAHA, Z. Testen Sie Ihr Deutsch, testen Sie Ihr Wirtschaftsdeutsch! České Budějovice : Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 70 s. ISBN 978-80-87278-36-9.
 • PROWE, Gunhild, SCHNEIDER, Jill, ROWLINSON, W., 1931-. The Oxford German Dictionary and Grammar. Dictionary Gunhild Prowe, Jill Schneider, grammar William Rowlinson. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2001. xix, 291 s. ISBN 0-19-860389-4.
 • SCHOLZE-STUBENRECHT, Werner, SYKES, J. B. Oxford german dictionary. W. Scholze-Stubenrecht, J. B. Sykes. 3rd. Oxford : Oxford University Press, 2008. xxxvii, 1751 s. ISBN 978-0-19-954568-1.
 • CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. Lernmaterialien für Deutsch II : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 69 s. ISBN 978-80-87278-41-3.
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
brainstorming
partnerská výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžné hodnocení18 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2260
Příprava na závěrečný test1224
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5220
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
Průběžné hodnocení: 30 bodů (tj. 30 %, z~toho 25 bodů ústní zkoušení v~průběhu semestru a 5 bodů písemný projev v~průběhu semestru na téma zadané učitelem) - prezenční forma studia 30 %
on-line prostřednictvím IS VŠTE v~podobě „odpovědníků“ - prezenční forma 70 %
on-line prostřednictvím IS VŠTE v~podobě „odpovědníků“ - kombinovaná forma 100 %
Podmínky testu
Prezenční forma studia:

Hodnocení pro denní studium se skládá z~průběžného hodnocení v~průběhu semestru a písemného testu ve zkouškovém období. Celková klasifikace předmětu pro studenty denního studia, tj. body za test (70 – 0) + body z~průběžného hodnocení (30 – 0): započteno 100 - 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 – 0.

Průběžné hodnocení:

Průběžné hodnocení 30 % (25 % ústní zkoušení, 5 % písemný projev)

Závěrečné hodnocení:

Závěrečný test přes odpovědník 70 %

Kombinovaná forma studia:

Hodnocení pro kombinované studium se skládá ze závěrečného hodnocení. Celková klasifikace předmětu pro studenty kombinovaného studia, tj. body za test (100 – 0): započteno 100 - 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 – 0.

Závěrečné hodnocení:

Závěrečný test přes odpovědník 100 %

Informace učitele
Výuka bude probíhat online v reálném čase prostřednictvím MS Teams.
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/NCJ_2