MZS Mechanika zemin a zakládání staveb

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Dědič (cvičící)
Ing. Pavel Kovács, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MZS/PS2: Ne 3. 10. 13:05–14:35 E1, 14:50–16:20 E1, 16:30–18:00 E1, Ne 28. 11. 14:50–16:20 B1, 16:30–18:00 B1, So 11. 12. 13:05–14:35 E1, 14:50–16:20 E1, 16:30–18:00 E1, R. Novotný
MZS/P01: Po 9:40–11:10 E1, R. Novotný
MZS/S01: Pá 8:00–9:30 D515, P. Kovács
MZS/S02: Pá 11:25–12:55 D516, P. Kovács
MZS/S03: Pá 13:05–14:35 D516, P. Kovács
MZS/S04: Čt 11:25–12:55 B1, P. Kovács
MZS/S05: Čt 13:05–14:35 A3, P. Kovács
MZS/S06: Út 13:05–14:35 D415, M. Dědič
MZS/S07: Út 8:00–9:30 D415, M. Dědič, Prezenční forma - seminář (nutno si zapsat i přednášku)
MZS/S08: Út 9:40–11:10 D415, M. Dědič, Prezenční forma - seminář (nutno si zapsat i přednášku)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy geologie, inženýrské geologie a mechaniky zemin. Po absolvování předmětu bude student umět rozpoznat základní typy hornin a zemin, určit jejich fyzikální a mechanické vlastnoti a vhodnost pro zakládání, případně rozpoznat základní typy hornin a zemin, určit jejich fyzikální a mechanické vlastnosti a vhodnost pro zakládání, případně rozpoznat rizika a umět vyhledat příslušnou odbornou radu. Student bude umět používat inženýrsko-geologické pojmy, dělení hornin, endogenní a exogenní procesy – mít základní představu o hydrogeologii a vlivu vody na geologické podloží a pohybu vody v horninách – si umět představit napjatost v zeminách. Na základě získaných vědomostí bude student schopen rozhodnout o volbě základových konstrukcí.
Výstupy z učení
Studenti jsou seznámeni se základy geologie, inženýrské geologie a mechaniky zemin. Umí rozpoznat základní typy hornin a zemin, určit jejich fyzikální a mechanické vlastnosti a vhodnost pro zakládání, případně rozpoznat rizika a umět vyhledat příslušnou odbornou radu. Umí použít inženýrsko-geologiký posudek. Rozumí zemním tlakům a stabilním úlohám v zeminovém a horninovém prostředí - znají základní geologické pojmy, dělení hornin, endogenní a exogenní procesy, mají základní představu o hydrogeologii a vlivu vody na geologické podloží a pohybu vody v horninách. Student je schopen rozhodnout o volbě základových konstrukcí.
Osnova
 • 1. Geologická stavba Země. Litosféra. Endogenní a exogenní procesy. Desková tektonika. 2. Základy petrografie. Minerály, horniny a jejich rozdělení. 3. Základy regionální geologie českého masivu. 4. Geneze zemin, jejich mineralogické složení a fyzikální struktura. Granulometrická klasifikace zemin, čára zrnitosti, trojúhelníkový diagram. 5. Voda v zeminách a její vlastnost i vliv na chování zemin. Některé fyzikální vlastnosti zemin (konzistence zemin, měrná hmotnost, sypné hmotnosti, objemová hmotnost, pórovitost a číslo pórovitosti). Podstat koheze zemin. Kapilarita v zeminách. 6. Mechanická napjatost v zeminách. Napětí efektivní, totální a neutrální. Konsolidace zemin. Stlačitelnost zemin. 7. Kritéria porušení zemin, zejména Mohr-Coulombovo kritérium porušení ve smyku. 8. Souvislost mezi smykovou napjatostí v diskrétních prostředích a pórovými tlaky, dilatance a kontraktance. Pórový tlak jako jedno z východisek ke vzniku proudového tlaku. Tekoucí pásky. 9. Napjatost v zeminách za dvojosé napjatosti. 10. Různé modely a představy o únosnosti základové půdy; princip mezního zatížení. 11. Boční tlaky sypanin (zejména zemin) podle Rankina. Terzaghi-ho resp. Mueller-Breslau-ův pokus. Aktivní tlak a pasivní odpor zemin. 12. Klidový tlak zemin. „Elastické“ tlaky zemin. Zajišťování výkopů. 13. Přibližné řešení základových pasů a patek.
Literatura
  doporučená literatura
 • SZÉCHY, K., 1966. Chyby v zakládání staveb. Praha. SNTL. 170 s.
 • MASOPUST, J.., 2012. Navrhování základových a pažicích konstrukcí: příručka k ČSN EN 1997. 1. Vydání. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo informační centrum ČKAIT. 208 s. ISBN 978-80-87438-31-2.
 • BAŽANT, Z., 1973. Metody základních staveb. Praha. ACADEMIA. ISBN 978-80-87215-15-9.
 • RACLAVSKÝ, J., 2004. Slovník pojmů ve výstavbě: doporučený standart – metodická řada DOS M 01. 01.BVT: bezvýkopové technologie. Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 127 s. ISBN 80-867-6924-0.
 • MENCL, V., 1966. Mechanika zemin a skalních hornin. Praha. ACADEMIA. ISBN 978-800-7234-739-1.
 • MYSLIVEC, A. EICHLER, J. JESENÁK, J., 1970. Mechanika zemin. Praha. SNTL. ALFA. ISBN 80-867-6924-0.
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
tutoriál
Komplexní výukové metody
frontální výuka
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test2020
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál3876
Příprava na závěrečný test2020
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2614
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 30 %
test - závěrečný 70 %
Podmínky testu
Celková klasifikace předmětu je následovná: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidencedocházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. Pokud se body pohybují na hraně, student má možnost po domluvě s vyučujícím požádat o ústní dozkoušení.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, léto 2014, léto 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2021/MZS