Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis doc. Ing. Jan Lojda, CSc. MBA

identifikace
 • Odborný životopis - CURRICULUM VITAE Doc.Ing.Jan LOJDA,CSc.MBA Mobil: 604 537 915. imbd@atlas.cz Datum narození: 22.03.1951 Stav: ženatý, dvě děti Národnost: česká Bydliště: Praha
Pracoviště
 • katedra stavebnictví
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • VZDĚLÁNÍ : Ing. 1974 VUT v Brně, fakulta stavební, specializace ekonomika a organizace CSc. 1983 VUT v Brně, technologie II (organizace a řízení) Doc 1990 VUT v Brně - Organizace a řízení, vědní obor 36-9-04 Téma habilitační práce : “Úvod do teorie technologie staveb” MBA 1991-94 at Nottingham Trent University, Velká Británie – závěrečná práce na téma : “Management území” 1976-78 Postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky na VUT v Brně 1996 Certifikát o kvalifikaci pro distanční vzdělávání vydaný EADTU, Holandsko (EADTU=European Association of Distance Teaching Universities) 2003 kurz systemiky. EXTIMA Praha 2005 Certifikát: Hodnotitel projektů „Evropských strukturálních fondů“ (vydáno MŠMT)
Přehled zaměstnání
 • Předchozí zaměstnání: 1 1974 - 1976 Keramoprojekt pio. projektant POV 2 1976 - 2015 VUT v Brně 3 1985/86 Universita USTHB Alžír 4 1976, 1977 ,1978 , 1979 3 x 3 měsíce a 1 x 1 měsíc na československých zahraničních stavbách v NDR a SSSR 5 1981 a 1982 externí spolupráce se zastoupením firmy Stetter pobočka Wien pro střední Evropu 6 1988 - Výzkumný ústav stavebních strojů - výzkumný pracovník - 6 měsíců 7 1988 - Vítkovické stavby Ostrava - Kazachstan, 3 měsíce, projektant IT 8 1992 - 1994 International Marketing Team s.r.o. - jednatel 9 1994 - 2014 International Marketing Brno - Domicilium s.r.o. –majitel a jednatel 10 1994 - 1995 obchodní konzultant Pozemní stavitelství Ostrava s.r.o. pro SRN 11 1996 -2008 Národní centrum distančního vzdělávání - expert 12 1994 - 2000 FernUniversität Gesamthochschule in Hagen - vedoucí studijního centra ZeF Brno (grant spolkové vlády SRN) 13 1997 – dosud expert pro Synergy s.r.o. (incompany trainings and training projects) 14 1999 – 2001 expert pro Entrerprise Consulting Corporation s.r.o. (incompany trainings and training projects) 15 2002 –2004 Vysoká škola hotelová v Praze 8 16 2004– 2009 Vysoká škola Karla Engliše, a.s. – prorektor, rektor 17 2009 – 2010 VŠEM Praha – prorektor 18 2010 – 2017 BIVŠ – prorektor , ředitel pro kvalitu, v dceřiná společnosti VŠCRHL 2011 – 2012 - rektor
Pedagogická činnost
 • Výuka: 1. 2010 . dosud BIVŠ (PR MSP) 2. 2009 – 2010 VŠEM (Manažerské dovednosti, Strategický management, Management změny) 3. 2005 – 2009 Vysoká škola Karla Engliše, a.s. (Management, Marketing) 4. 2004 – 2005 NEWTON College (výuka předmětu Management) 5. 2002 – 2004 Vysoká škola hotelová v Praze (výuka Podniková ekonomika, Management I a II, Systémové inženýrství a Bankovnictví) 6. 2003 – 2004 VŠKE (výuka předmětu Marketing. Finanční řízení podniku) 7. 1976 – 2015 Vysoké učení technické v Brně, postupně FAST, FP, nyní FA od roku 1996 výuka předmětů Ekonomie, Realizace staveb a Podnikání a finance, dále tamtéž od roku 2005 – dosud výuka zahraničních studentů ERASMUS v angličtině: Management pro architekty, Marketing pro architekty, Efektivní komunikace, Projektové řízením, Realizace staveb, Technologie stavebních procesů. 8. 2005 – 2011 MZLU LDF: Rozvoj osobnosti, Efektivní komunikace, Prezentační techniky, Manažerské techniky 9. 2007 – 2015 školitel doktorandského VŠB TUO Fakulta stavební (5 doktorandů) 10. 1985/1986 Univerzita USTHB Alžír, Alžírsko - docent (maitre de conférence) 11. 1995 - 1997 doktorandské studium FEI VUT, výuka předmětů: Management a Mezinárodní finance 12. 1997/98 Master Universitario - studijní program UNED Madrid, Španělsko - profesor 13. 1976 - 1978 PGS pro pracovníky v investiční činnosti - teorie řízení a operační analýza 14. 1981 - 1983 PGS pro pracovníky ÚRS (Ústav racionalizace ve stavebnictví) - dtto 15. 1996 - 2001 distanční výukové programy na VUT v Brně: Diplom v Marketingu (BSc.) 16. 1990 – dosud kurzy celoživotního vzdělávání u Synergy Brno, ECC Praha, Atrea Profi Brno (pro ABB Brno, Barum Continetal, Český Telecom a další) 17. 1999 – 2004 přednášky na Donau.Universität Krems , Rakousko Zahraniční přednášková činnost: • Effective communication for MBA in automotive industry, STU Bratislava, 25.9.2010, včetně výukových materiálů v rozsahu 180 ppt. stran. • IADE přednášky na State Univerzity Pavlodar, Kazachstán, leden 2012 • IADE předseda poroty pro hodnocení VaV a publikační činnosti pro MŠ Kazachstan - Kemer Turecko srpen 2012 • IADE přednášky pro Agriculture University Astana Kazachstán, Řím, prosinec 2012 • IADE přednášky pro Technical University Almaty Kazachstán, březen 2013
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumné projekty: 1. Koncept modernizací průmyslových závodů - 1984 spoluautor 2. Řízení stavebních organizací podle hospodářských smluv - 1984 spoluautor 3. Řízení předvýrobních etap ve stavebnictví - 1983, autor kapitoly 6 4. Použití proudové metody pro technologii litých asfaltů - 1984 hlavní řešitel 5. Zdokonalování metod a stylu řídící práce (pro ÚEOS Bratislava) - 1982 autor 6. Rekonstrukce bytového fondu (pro VÚPS Ostrava) - 1982 spoluautor 7. Využití síťové analýzy pro řešení státního výzkumného úkolu "Nové zdící pálené materiály a stavební keramické dílce", 1987 - autor 8. Automatizace inženýrských úloh v technologii a řízení staveb, 1986-1991 - spoluautor 9. Perspektivy zprůmyslněného monolitu (pro VÚSZS), 1990 - spoluautor 10. Projekt Centra distančního vzdělávání na VUT v Brně - Fond rozvoje VŠ, projekt úspěšně oponován 1994, realizační výstup : zřízení CDV na VUT v Brně 11. Projekt Národního centra distančního vzdělávání - zadavatel MŠMT, vnitřní oponentura MŠMT, výstup : zřízení NCDV k 1.10.1995 v Praze 12. Národní centrum distančního vzdělávání - grant MŠMT : Evaluace distančních vzdělávacích programů, spoluautor, oponováno prosinec 1996 13. Národní centrum distančního vzdělávání - grant MŠMT : Evaluace institucí nabízejících distanční vzdělávací programy, spoluautor, oponováno prosinec 1997. 14. Vysoké učení technické v Brně - Analýza a návrh koncepce rozvoje celoživotního vzdělávání a VUT v Brně, Grant VUT FU 370020, spoluautor - leden 1998 15. Vysoké učení technické v Brně FEI - Fond rozvoje vysokých škol : Optimalizace přijímacího řízení na VŠT, oponováno 1998, spolu-řešitel 16. Vysoké učení technické v Brně - Fond rozvoje vysokých škol - Celoživotní vzdělávání v technických oborech v období integrace ČR do EU, RS 98 010, oponováno 1998 - spolu-řešitel 17. Vysoké učení technické v Brně – Fond rozvoje vysokých škol – Uplatnění DiV ve výuce chemie na FAST – od 1.3. 2000 – spolu-řešitel 18. Vysoké učení technické v Brně – RLZ projekt CZ.04.1.03/3.2.15/0286 – Inovace předmětů technického zaměření na FA, 2006 – 2008 manager a partner projektu 19. IPN KREDO MŠMT – expert a spoluřešitel 20. 3. 2012 – 30. 6. 2015 Přehled publikační činnosti: 1. Lojda J. “Stavebnictví v Alžírsku” - Pozemní stavby 1/1987 2. Lojda J. “Bytová výstavba v ALDR” - Pozemní stavby 8/1987 3. Lojda J., Šimoníková D. “Využití malých počítačů pro řešení optimalizačních úloh v oboru technologie staveb” - Stavební výzkum 5/1987 4. Lojda J. “Vysoké školství v ALDR” - Vysoká škola 12/87-88 5. Lojda J. “Využití osobních počítačů ve staveništní praxi” - Stavební aktuality 8/89 6. Lojda J. “Předdiplomní praxe studentů FAST na UPK Karačaganak” - Vysoká škola 10/89 7. Lojda J., Cuevas J. “Empresas y empresarios en Andalucie y en Checoslovaquia” - Revista de estudios Andaluces 16/92 8. Kočí a kol. “Postupy prací na stavbách” - skriptum VUT 1981 - spoluautor 9. Kočí a kol. “Mechanizace a provádění staveb” - skritpum VUT 1983 - spoluautor 10. Lojda J. Ticháček J. “Mechanizace a provádění staveb - Návody do cvičení” - skriptum VUT 1984 11. Lojda J. a kol. “Výstavba objektů a celků” - skriptum VUT 1986 12. Lojda J. “Základy teorie organizace” - učební text pro účelový kurz 1981 a revidované vydání 1987 13. Lojda J. “Organizační modely” - učební text pro účelový kurz 1978 a revidované vydání 1981 14. Lojda J. “Robotizace ve stavebnictví” učební text pro V.ročník specializace TŘS 1989 15. Lojda J., Musil F., Škarda E. “Výstavba objektů a celků” skriptum VUT 1990 16. Základy marketingu a manažerství - učební text, vydáno ČSVTS OSP Zlín 1990 - spoluautor 17. Metodika racionalizačních opatření pro komplexní řešení problematiky malých stavenišť - spoluautor 1976, zpracování pro ÚRS Hradec Králové, vyšlo jako THU, vydáno MS ČSR 18. Publikace MS ČSR a SSR - Základní soustava THU - 41-9/4 “Zařízení staveniště pro výstavbu objektů a obytných souborů” 1977 19. Lojda J. “Centrum distančního vzdělávání na VUT v Brně” Technický magazín T 94,11/94 20. Lojda J. “Raising DE Awareness” Information Leaflet of PHARE Pilot Project for “Multi-Country Cooperation in Distance Education No.4, January 1995, Budapest-Maďarsko 21. Lojda J. “Raising Distance Education Awareness in the Czech Republic” EDEN Newsletter 8, March 1995, Milton Keynes-Velká Británie 22. Lojda J. “One year of the activity of the Distance Education Information Centre - FernUni Hagen at the TU Brno” - Distance Learning News PHARE, Issue 3, September 1995, Brussels-Belgie 23. Lojda J. “Distance Education in the Czech Republic” EADTU-News, Issue 20, November 1995, Heerlen-Holandsko 24. Lojda J. “Centrum distančního vzdělávání na VUT v Brně” VUT News 12/95 25. Lojda J. “Zapojení České republiky do nadnárodních distančně vzdělávacích programů” AULA revue 1/1996, Praha-Česká republika 26. Lojda J. příspěvek do publikace “Sborník statí o DiV” kapitola : Uplatnění logistiky v DiV - CSVŠ Praha 1996 27. Lojda J. “Jaká je mezinárodní spolupráce v oblasti DV” AULA revue 4/96, Praha-ČR 28. Lojda J., Reitter L. “Úvod do problematiky DiV” CDV VUT srpen 1996 29. Lojda J. “Comments to the 1996 Poitiers Conference” EDEN Newsletter Issue 12 - October 1996 30. Lojda J. “Distanční vzdělávání - vzdělávání 21. století” Rovnost 9.1.1997 31. Lojda J. “The role of tutor in DE” - AULA revue Praha, Annual digest 1997 32. Lojda J. “Co chcete vědět o distančním vzdělávání” - VUT News 4/98 33. Lojda J. “Success and Problems of DE networking in the Czech Republic” - EDEN Newsletter 18/1998 Velká Británie 34. Lojda J. “Rozvoj manažerských dovedností” výukový text - CSVŠ Praha 1999 35. Lojda J. “Metodika vyhodnocování kvality výukových materiálů – CDV VUT 1999 36. Lojda.J. „Systémové řízení“ výukový text na CD – VŠH v Praze 8, 2002 37. Lojda,J „Finanční řízení podniku“ výukový text na CD – VŠH v Praze 8, 2003 38. Lojda, J. „Vliv kvality řízení vzdělávacích procesů na efektivitu vzdělávání – Periodika Academia 2/2006 (Vědecký časopis VŠKE) 39. Lojda, J. „Spolupráce studentů VŠKE na aplikovaném výzkumu“ – Brno Business 5/2007 40. Lojda, J. „Řízení spokojenosti zákazníků“ – Ekonomika a manažment 2/2007 (Vědecký časopis Fakulty podnikového manažmentu EU Bratislava) 41. Lojda, J. „Role business plánu při expanzi do zahraničí“ Periodica Academica 4/2007 (vědecký časopis VŠKE) 42. Šimonová, I., Poulová, P., Šabatová, M., Bílek, M., Maněnová, M. On Contribution of Modern Technologies Towards Developing Key Competences. 1. vyd. Hradec Králové : M. Vognar, 2009. 191 s. ISBN 978-80-86771-38- - kolektivní monografie 43. Lojda, J., Manažerské dovednosti, Grada Praha 2011, ISBN 978-80-247-3902 44. Lojda,J.,Hán,J., Možnosti uplatnění E-learningu při vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. Konference E-learning 7. – 9.11.2011 UHK – ISBN 978-80-7435-153-2 45. Hán, J., Lojda,J., Poulová, P. Certifikace E-learningových programů Konference E-learning 7. – 9.11.2011 UHK – ISBN 978-80-7435-153-2 46. Exxterbia, A.L., Lojda, J. Global e-learning, UDIMA 2012, ISBN 978-84-454-2218-2. chapter 24 47. Lojda J. (2013) Metodika distančního vzdělávání, Studium v oblasti pedagogických věd podle § 2 Vyhlášky č. 317/2005 Sb. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/19.0011, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 48. Kalouda, F., Lojda J. Z-function in Context of the Czech Republic, impact journal of Contemporary Issues in Economics and Business - ISSN 0547-3101, Maribor University, Slovinsko 49. Lojda, J., Davidenko, L. INTEGRATION POLICY TOWARDS M&a IMPLEMENTATION IN KAZALHSTAN – HED UHK2014 ISBN 918-80-7435-369-7 50. Lojda, J., Shelomentseva, V. INTEGRATION PROCESSES IN THE CONDITIONS OF EXPANDING ECONOMY OF KAZAKHSTAN - HED UHK 2014, ISBN 918-80-7435-369-7 51. Lojda, J. Co prodává – marketingový minimalismus, Marketingové noviny, 15.6.2015, 52. Lojda J. Motiv ke koupi, Marketingové noviny 1.2.2016, www.marketingovénoviny,cz , ISSN 1213-9211 53. Čichovský L., a kol. (Lojda J. - spoluautor) Marketingový minimalismus - DVD vydání na: http://www.marketingovenoviny.cz/wpcontent/uploads/2016/03/Marketingovy_minimalismus_kniha.pdf (2016) ISBN: 978-80-251-4383-5 54. Lojda, J. Využívání efektivních metod projektového řízení podle metodiky IPMA, časopis Stavebnictví 03/17, vydavatel: Informační centrum ČKAI (2017), ISSN 1802-2030
Akademické stáže
 • Zahraniční projekty: 1. TEMPUS - Brno Business School 1294, 1991-1994 (GB,E,GR,I,DK,PL) 2. TEMPUS - SME 7017 (Small and Medium Enterprises), 1991-1994 (GB,E,GR,I,DK,PL,D) 3. TEMPUS - CME-92-D-2005 - Plánování Evropského studijního centra Brno 4. TEMPUS - IMG 1994, příprava JEP - Itálie dosud na FP VUT v Brně 5. PHARE - Autor národního subprojektu za ČR pro Multi-Country Cooperation in Distance Education 6. PHARE - Autor projektu studijního centra na VUT v Brně - přijato EC k financování 1996 7. British Council Praha - Projekt spolupráce mezi Open University Milton Keynes a ČR 1994 8. EADTU - Checklist pro evaluaci distančních výukových programů 1996, úspěšně oponováno leden 1997 9. EDEN - Možnosti využívání výukových CD-Rom v zemích střední a výrobní Evropy, zpráva za ČR - leden 1998 10. NEPOLD - Projekt na podporu rozšíření sítě Evropských studijních center řízený EADTU (1999 - 2000) 11. SOCRATES - Distance Course for Public Servants (Acronym DISCOPUS) 1999/2001 - kontraktor 12. LEONARDO – Project “Entre Femme” – partner, kontraktor Tulossilta Finland, 18 měsíců, do července roku 2001 13. LEONARDO – Project “DISTRANET” – partner, kontraktor CENFIM Lisabon, 18 měsíců, do července 2001 14. Gruntvig - project NewTELS – provider MmB, kontraktor město Goteborg, Švédsko 15. Gruntvig – project Aid@ - partner, kontraktor CAFOC Rennes, Francie do 2003 16. Leonardo – project e-TRANSNET 2003 - 2005 17. Grundtvig – project – PEFETE – partner Odyssee Nehterlands do 2006 18. Leonardo project E-Tutors portal , kontraktor CENFIM Lisabon, Portugalsko do 2007 19. Leonardo project Intergenration portfolio management, partner Odyssee Nehterlands do 2008 (www.generationportfolio.eu) 20. E-xcellence plus, LLL project, contractor EADTU, 2008 – 2010 21. NetCU, LLL project, contractor EADTU 2010 - 2012 22. FORAGE EU project, contractor University of Leicester 2012 – 2014 23. HOME, EU project, contractor EADTU Agr. No.: 2013-4461/001-001 2014-2016 Přehled zahraničních stáží: 1 1985 Universita Montpellier, Francie, 1 měsíc, odborná stáž 2 1990 FachHochschule Darmstadt, Německo, 1 týden, konzultace 3 1991 DTI (Danish technological Institute),Kodaň, Dánsko, 1 týden trénink 4 1991 EMI (Consultancy Group) Athens, Řecko, 2 týdny trénink + případové studie 5 1991 Facultad Economicas University of Sevilla, Španělsko, 1 týden - případové studie 6 1991 Fachhochschule Darmstadt, Německo, 1 týden, psaní případových studií 7 1992 DTI Kodaň, Dánsko, 1 týden 8 1992 FernUniversität Hagen, 1 týden 9 1993 DTI, Kodaň, Dánsko, 1 týden 10 1992 Faculta Economica, Florencie, Itálie, 1 týden, psaní případových studií 11 1991-94 Nottingham Trent University, Velká Británie, studium MBA 12 1993 FernUniversita Hagen, Německo, 1 měsíc 13 1994 Faculta Economica, Reggio Emilia, Itálie, 1 týden, konzultace k SMEs 14 1994 a 1996 Open Universita Milton Keynes, Velká Británie, 2x týden 15 1994 a 1996 CNED (Centre Nationale de l´Enseignement a Distance) Poitiers, Francie, 2x týden 16 1995 Universidade Aberta Lisabon, Portugalsko, 1 týden 17 1996 Linkshoppink University, Švédsko, 1 týden 18 1996 University of Dublin, Irsko, 1 týden 19 1997 UNED Madrid, Španělsko, 1 týden 20 1997 Rapid Results College, Wimbledon-Londýn, 1 týden
Univerzitní aktivity
 • 1. předseda České asociace distančního universitního vzdělávání – volbou od roku 1998 2. člen odborné poroty soutěže E-learning při Techfilm, Univerzita Hradec Králové, 2001, 2002, 2003 2004, 2005,2006,2007, 2008, 2009, 2010. 2011, 2012,2013,2014 3. člen oborové rady oboru „Městské stavitelství“ VŠB-TUO FAST 2002 – 2010 4. člen doktorandské státní zkušební komise oboru „Městské stavitelství“ VŠB-TUO FAST a školitel – 2011 – 2015 5. člen redakční rady recenzovaného časopisu EWIT - Olomouc 6. člen Akademické rady BIVŠ, a.s. 7. European Council for Business Education, Board of Commissioners, 2010 - dosud
Mimouniverzitní aktivity
 • Akreditační činnost pro European Council for Business Education (ECBE): 1. Johnson, B., Lojda, J. akreditace MBA na ALSR Moskva Ruská Federace 2. Johnson, B. Lojda, J. akreditace MBA na Ruská Federace obojí březen 2010 3. Johnson, B. Lojda, J.akreditace MBA – v době 17. – 20.10. 2010 – 4 dny, UIB Barcelona, Španělsko 4. Rietbrok, R, Lojda, J. akreditace e MBA 5. – 8.12. 2010, Moskva, Ruská Federace 5. Johnson, B. (50%,) Lojda, J. (50%) akreditace MBA na SNHU Boston USA, Apríl 2011 6. Johnson, Lojda, Haan, Szepesi akreditace SFU Institut technických věd, April 2011 7. Johnson, Lojda, Haan, Szepesi akreditace Siberian federal university, Apríl 2011 8. Johnson, Lojda, Rietbrok akreditace MESI Moskva říjen 2011 9. Rietbrok, Lojda, akreditace Horizont University Paris, Francie leden 2012 10. Rietbrok, Lojda, Johnson akreditace MBA GSCM Moskva březen 2012 11. Johnson, Lojda akreditace MBA Plechanov Uni Moskva prosinec 2012 12. Johnson, Rietbrok Lojda akreditace Federal Uni Rostov na Donu únor 2013 13. Johnson, Lojda reakreditace Siberian federal Uni Krasnoyarsk April 2013 14. Johnson, Lojda reakreditace Maribor University Slovenia, February 2014 15. Rietbrok, Lojda, Johnson reakreditace RFTA Moscow, April 2014 16. Johnson, Lojda reakreditace Girne American University, North Cyprus, September 2014 17. Johnson, Lojda reakreditace United International Business Schools, Bruxelles, November 2014 18. Johnson, Riebrok, Lojda reakreditace ALSR, IUM, MESI Moskva, March 2015 19. Rietbrok,Lojda akreditace BHS Luzenr 2015 20. Rietbrok,Lojda akreditace Business School Zurich 2015 21. Johnson, Rietbrok, Lojda, akreditace Alma Mater Europaea University, Maribor, Slovinsko 2016
Ocenění vědeckou komunitou
 • Ocenění: 1. Čestné uznání ministra paliv a energetiky za aktivní přístup při budování plynovodu SOJUZ – 1979 2. EDEN Stockholm 2001 : Award for the contribution to the development of distance education in Europe
Vybrané publikace
 • LOJDA, Jan. Specifics of negotiating construction contracts in the online mode. In Yilmaz I., Marschalko M., Drusa M. 6th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS 2021). 1st ed. Spojené státy americké: American Institute of Physics Inc., 2022. p. nestránkováno, 5 pp. ISBN 978-0-7354-4266-5. URL info
 • LOJDA, Jan, Otakar NĚMEC, Vladimír NÝVLT and Lenka LIŽBETINOVÁ. Mezigenerační sdílení kompetencí (Intergenerational competence sharing). 1st ed. České Budějovice: JKA s.r.o., 2021. 292 pp. ISBN 978-80-7468-180-6. URL info
 • LOJDA, Jan, Otakar NĚMEC, Vladimír NÝVLT and Lenka LIŽBETINOVÁ. Digitalization in Construction as an Educational Challenge for Universities. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. p. 1-10. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042095. info
 • LOJDA, Jan and Otakar NĚMEC. Metodika sdílení kompetencí (Methodology of competence sharing). Praha: VŠTE v Českých Budějovicích, 2020. 107 pp. ISBN 978-80-7468-181-3. info
 • LOJDA, Jan. Use effective methods of project management methodology by IPMA the realization of investment projects - the strategic role of project managers. In Drusa M.,Coisson E.,Marschalko M.,Dabija A.-M.,Rybak J.,Decky M.,Segalini A.,Yilmaz I. 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium, WMCAUS 2018, Conference proceedings in IOP Conference Series: Risk management and Mitigation Planning. 1. vyd. Spojené Království: Institute of Physics Publishing, 2019. p. nestránkováno, 9 pp. ISSN 1757-8981. info
 • LOJDA, Jan. Building defects as a result of non-conceptual design. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279th ed. Francie: EDP Sciences, 2019. p. nestránkováno, 11 pp. ISSN 2261-236X. URL info
 • LOJDA, Jan. EMPLOYMENT OF THE GENERATION 55+ IN THE CONTEXT OF REGIONAL LABOUR MARKETS. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2018, Neuveden, No 1, p. 1-8, 9 pp. ISSN 1805-3246. info
 • LOJDA, Jan. Specialties of environmental project management in civil engineering. In neuvedeno. "18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2018". 1st ed. Bulharsko: STEF92 Technology Ltd, 2018. p. 897-903. ISBN 978-619-7408-47-8. info

2017/12/05


Životopis doc. Ing. Jan Lojda, CSc. MBA: doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA (učo 22536), verze: čeština(1), změněno: 5. 12. 2017 10:00, J. Lojda